תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ח, ב פרק א הלכה ג גמרא  אמרה ליה לא תצוק רוח אנא אזול ואישתוי לחברך:  באמת אמרו וכו'.  א"ר לעזר כל מקום ששנינו באמת הלכה למשה מסיני.  מהו מתקן ראשי פרקים פסקין.  תני רשב"ג אומר התינוקות מתקינין להן ראשי פסקיהן לאור הנר.  מיי כדון אילין בעיי דיטפי בוצינא.  ואילין לא בעיי דיטפי בוצינא:  כיוצא בו וכו'.  תני רבי שמעון בן לעזר אומר ראה עד איכן פרצה טהרה.  שנאמר (בראשית ל) כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב.  (דברי הימים א ד) ובית אבותיהן פרצו לרוב שלא גזרו לומר שלא יאכל טהור עם הטמא.  אלא אמרו לא יאכל הזב עם הזבה.  הא זב עם מצורעת מותר.  (ויקרא יד) וישב מחוץ לאהלו ולא מחוץ לאהלה.  מצורע עם זבה אסור.  מצורע עם מצורעת אסור.  תני ב"ש אומרים לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ.  וב"ה מתירין.  ומה טעמיהן דב"ש.  שהוא מתרגל עמו בימי טומאתו.  הוא מתרגל עמו בימי טהרתו.  רבי חייא רובא מפקד לרב אין את יכול מיכול כל שתא חולין בטהרה אכול.  ואם לאו תהא אכילת שבעה יומין מן שתא.  מיכן היה ר' פינחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות.  נקיות מביאה לידי טהרה.  טהרה מביאה לידי קדושה.  קדושה לידי ענוה ענוה לידי יראת חט.  יראת חט לידי רוח הקודש.  רוח הקודש לידי חסידות.  חסידות לידי תחיית המתים.  תחיית המתים לידי אליהו ז"ל.  זריזות לידי נקיות.  (ויקרא י) וכלה.  וכיפר.  נקיות לידי טהרה.  (ויקרא טז) וכפר עליה הכהן וטהרה.  טהרה לידי קדושה.  (ויקרא טז) וטיהרו וקידשו.  קדושה לידי ענוה.  (ישעיהו יז) כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח.  ענוה לידי יראת חטא דכתיב (משלי כב) עקב ענוה יראת ה'.  א"ר יצחק בר אלעזר מה שעשת חכמה עטרה לראשה.  עשת ענוה עקב לסולייסה דכתיב (תהילים קיא) ראשית חכמה יראת ה'.  וכתיב (משלי כ) עקב ענוה יראת ה'.  יראת חט לידי רוח הקודש.  דכתיב (משלי ב) אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא.  רוח הקודש לידי חסידות.  דכתיב

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך