תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ח, א פרק א הלכה ג גמרא  אפילו בחול אסור שאינה דרך כבוד.  תני המפלה את כליו נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול.  אבא שאול אומר מולל וזורק ובלבד שלא יהרוג.  חזקיה אמר ההורג כינה בשבת כהורג גמל.  שמואל מקטע ידה ורגלה ויהב לה קומי מיניקה.  ר' יוסי בי ר' בון יהיב ליה גו צלוחיתא.  א"ר שמעון בן חלפתא ולא מחלזון שמענו.  וחלזון יש לו גידים ועצמות.  ולא כן תני כל דבר שאין לו גידים ועצמות אינו חי יותר מששה חדשים.  דמר ר' יוסה בר ר' בון בשם רב זביד אחת לשבע שנים הקב"ה מחלף את עולמו.  קמקמה מיתעביד חו רב.  פדה חד אפר מיתעביד שר מומיתא דרישא מתעביד עקרב.  ודמניא שממי.  תולעתא דסוסיא מתעבדא אירעו.  ודתורתא דברי.  צבוע הזכר נעשה נקבה.  עכברא דטורא מתעביד חזיר בר.  שיזרתא דנינא מתעביד נדל.  ודבר נשא חיוי.  אימתי בזמן שאינו כורע כל קומתו עד השזרה.  תני רבי חייא אכל מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה ואינו חושש.  אית דבעי מימר שהוא לשעה.  ואית דבעי מימר מפני הנקיות ומפני הסכנה.  מה נפיק מביניהון לקנב חיזרין מה דמר שהוא לשעה אסור.  ומה דמר מפני הנקיות ומפני הסכנה מותר.  רב ירמיה סלק לגביה רבסי מזג ליה כסא שרי מסתכל ביה.  אמרה ליה בני ביתיה חמי מה הוא עביד.  אמר לה דהוא נהיג בשיטתיה דרבו.  תני ר' חייא מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה ואינו חושש:  ולא יקרא לאור הנר.  שמואל אמר לא שנו אלא אחד.  הא שנים מאחר שהן יכולין למחות זה על ידי זה מותר.  מתני' פליגא עלוי אחד הנר שהוא יכול להטותו.  ואחד הנר שאינו יכול להטותו.  עולא בר ישמעאל בשם ר' לעזר אפילו כמה.  על דעתיה דר' לעזר אפילו גבוה כמה אפילו נתון בבית אחד אפי' נתון בספיקלה.  תני שמא ישכח ויטה.  א"ר ישמעאל אני אקרא ולא אטה.  ושכח והיה קרוב להטות.  ואמר גדולים הן דברי חכמים שאמרו שמא ישכח ויטה.  ר' נתן אומר היטה אותו ממש.  וכתב על פינקסו ואמר ישמעאל בן אלישע היטה הנר בשבת.  לכשיבנה הבית יהא חייב חטאת.  תמן תנינן אל תאמן בעצמך עד יום מותך.  מעשה בחסיד אחד שהיה יושב ושונה אל תאמן בעצמך עד יום זקנותך.  כגון אני.  אתא חדא רוחא ונסיתיה.  ושרי תהי ביה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך