תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ז, א פרק א הלכה ב גמרא  לא אתיא אלא משיתלבש בגדי אומנותו:  ולא לאכול.  התחלת אכילה.  איזו היא.  רב אחא רבי בא בשם רבי משיטול ידיו.  רבי אחא אמר לקידוש איתאמרת.  רבי בא אמר לברכה איתאמרת.  רב נסב לידוי רמז חייא בריה למזוגא.  בעא מיתן ליה.  אמר ליה כבר התחלנו בסעודה.  דילמא ר' מיישא ורבי שמואל בר רב יצחק הוון יתבין אכלין בחדא מן כנישתא עילייתא.  אתא ענתא דצלותא קם ליה רבי שמואל בר רב יצחק מיצלייא.  אמר ליה ר' מיישא ולא כן אלפן רבי אם התחילו אין מפסיקין.  ותני חזקיה כל מי שהוא פטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט.  א"ל והתניא חתן פטור.  חתן אם רוצה לקרות קורא.  א"ל יכיל אנא פתיר לה כרבן גמליאל דאמר איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים שעה אחת:  ולא לדין.  רב ירמיה ורב יוסף.  חדא אמר משישבו בדין.  וחורנה אמר משישמעו טענותיהן.  אם התחילו אין מפסיקין.  ומפסיקין לקרית שמע ואין מפסיקין לתפלה.  א"ר אחא ק"ש דבר תורה.  ותפלה אינו דבר תורה.  א"ר בא קרית שמע זמנה קבוע.  תפלה אין זמנה קבוע.  א"ר יוסה קרית שמע אין צריכה כוונה.  ותפלה צריכה כוונה.  א"ר מנא קשייתה קומי דר' יוסה ואפילו תימא קרית שמע אינה צריכה כוונה.  שלשה פסוקין הראשונים צריכים כוונה.  מן גו דאינן ציבחר הוא מכוין.  ר' יוחנן אמר בשם ר"ש בן יוחי כגון אנו שעסוקין בתלמוד תורה אפי' לקרית שמע אין אנו מפסיקין.  רבי יוחנן אמרה על גרמיה כגון אנו שאין אנו עסוקין בתלמוד תורה אפי' לתפלה אנו מפסיקין.  דין כדעתיה ודין כדעתיה.  רבי יוחנן כדעתיה דר' יוחנן אמר הלואי מתפללין כל היום.  למה שאין תפלה מפסדת.  ר"ש בן יוחי כדעתיה דר' שמעון בן יוחי אמר אילו הוינא קאים על טורא דסיני בשעתא דאיתהיבת אוריתא לישראל הוינא מתבע קומי רחמנא דאיתברי להדין בר נשא תרין פומין.  חד דיהוי לעי באוריתא וחד דיתעבד בה כל צורכיי.  וחזר ומר מה אין חד הוא לית עלמא יכול קאים ביה מן דילטוריא דיליה.  אילו הוון תריי על אחת כמה וכמה.  א"ר יוסה קומי ר' ירמיה אתייא דרבי יוחנן כר' חנניה בן עקיבה.  דתני כותבי ספרים תפילין ומזוזות מפסיקין לקרית שמע ואין מפסיקין לתפלה.  ר' חנניא בן עקיבה אומר כשם שמפסיקין לקרית שמע כך מפסיקין לתפלה ולתפילין ולשאר כל מצותיה של תורה.  ולא מודי ר' שמעון בן יוחי שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב.  ולית ליה לרבי שמעון בן יוחי הלמד לעשות לא הלמד שלא לעשות נוח לו אילו לא נברא.  אמר רבי יוחנן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך