תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ו, א פרק א הלכה א גמרא  ארבעה ולא גבוהה עשרה.  איסקופה שלפני הפתח אחרים אומרים כל זמן שהפתח פתוח כולה כלפנים.  נעול כולה כלחוץ.  מה אנן קיימין אם במקורה.  אפי' נעולה כולה כלפנים.  אם בשאינו מקורה.  אפי' פתוח כולה כלחוץ.  אלא כן אנן קיימין בשחצייה מקורה וחצייה אינה מקורה.  מהו נעול כולה כלחוץ מותר להשתמש מתוכה לחוץ ומן החוץ לתוכה.  כשהוא בפתח חור אסור להשתמש מתוכה לחור ומן החור לתוכה.  ר' נתן אומר נעול כולה כלחוץ.  פתוח חצייה כלפנים וחצייה כלחוץ.  ולא כן סברינן מימר איסקופה ד' מאחר שינעל הפתח כולה כלחוץ.  אף כשהפתח פתוח חצייה כלפנים וחצייה כלחוץ:

דף ו, א פרק א הלכה ב משנה  לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל לא יכנס לא למרחץ ולא לבורסקי לא לאכול ולא לדין אם התחילו אין מפסיקין ומפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה:

דף ו, א פרק א הלכה ב גמרא  אנן תנינן סמוך למנחה.  תני ר' חייא סמוך לחשיכה.  מתניתין צריכה למתניתי' דרבי חייא מתני' דר' חייא צריכה למתניתין.  אילו תנא רבי חייא ולא תנינן אנן הוינן אמרין לא אלא חשיכה הא מנחה לא הוי צורכה למתניתין או אילו תנא ר' חייא ולא תנינן אנן הוינן אמרין כולהן דתנינן מנחה מנחה.  וכולהן דתנינן חשיכה חשיכה.  מן מה דתניתה מנחה ותניתה רבי חייא רובה חשיכה הדא אמרה אפילו חשיכה דתנינן דבתרה מנחה היא.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך