תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> ביכורים

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת ביכורים פרק ב

דף ט, ב פרק ב הלכה ג גמרא  אוסר הגורן].  תיפתר שהקדימו בשיבלין.  דאמר רבי אבהו בשם ר"ש בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשיבלין פטור מתרומה גדולה:  ניקנין במחובר לקרקע.  דכתיב (במדבר יח) בכורי כל אשר בארצם:  עושה אדם כל שדהו ביכורים.  דכתיב (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך:  וטעונין קרבן.  נאמר כאן שמחה ונאמר להלן שמחה מה שמחה שנאמר להלן שלמים אף כאן שלמים:  ושיר.  נאמר כאן שיר ונאמר להלן (יחזקאל לג) והנך להם כשיר עגבים:  ותנופה.  דכתיב (דברים כו) ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לרבות הבכורים שטעונין תנופה כר' ליעזר בן יעקב:  ולינה.  דכתיב (דברים טז) ופנית בבוקר והלכת לאהליך הא כל פינות שאת פונה לא יהו אלא בבוקר.  אמר רבי יונה הדא דאת אמר כשאין עמהן קרבן אבל יש עמהן קרבן בלא כך טעון לינה מחמת הקרבן:  ר' יונה אמר רבי מיישא וחד מן רבנין חד מינהון אמר זאת אומרת שהפירות הטמאים חייבין בביכורים וחרנה אמר מעשר ראשון שהקדימו בשיבלין פטור מתרומה גדולה:

דף ט, ב פרק ב הלכה ד משנה  אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים ולירק בדרך אחד.  שוה לאילן בערלה וברבעי ובשביעית.  ולירק שבשעת לקיטתו עישורו דברי רבן גמליאל.  רבי ליעזר אומר שוה לאילן לכל דבר:

דף ט, ב פרק ב הלכה ד גמרא  אם לאילן למה לירק אם לירק למה לאילן.  תמן אמרי נכנס מששית לשביעית הרי הוא לבעלין כאילן ופטור

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך