תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק ג

דף יז, א פרק ג הלכה א גמרא  באכילה כך אסור בהנייה.  מה עביד לה רבי יוחנן פתר לה כשקדמוהו הבעלים ושחטוהו עד שלא נגמר דינו.  רבי זעירה בעא קומי רבי אבהו הכא את אמר הכין והכא את אמר הכין.  אמר ליה חדא משמיה דרבי לעזר וחדא משמיה דרבי יוחנן.  רבנין דקיסרין רבי אבהו בשם ר' יוחנן כל מקום שנאמר לא תאכלו אין את תופס איסור הנייה כאיסור אכילה.  בניין אב שבכולן (ויקרא ו) וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף.  תני חזקיה מסייע לרבי יוחנן ממשמע שנאמר (ויקרא ז) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו לאיזה דבר נאמר וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה.  בא להודיעך אפילו למלאכת הגבוה.  ממשמע שנאמר (דברים טו) רק הדם לא תאכלו לאי זה דבר נאמר על הארץ תשפכנו כמים.  מה המים מכשירין אף הדם מכשיר.  ממשמע שנא' (דברים יד) לא תאכלו כל נבילה לאיזה דבר נאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה.  בא להודיעך שגר תושב אוכל נבילות.  ממשמע שנא' (שמות כב) ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לאיזה דבר נאמ' לכלב תשליכון אותו.  אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה.  מתנית' מסייע לדין ומתניתא מסייע לדין.  מתניתא מסייע לרבי יוחנן (שמות יג) לא יאכלו חמץ לעשות את המאכיל כאוכל.  אתה אומר לכך או אינו אלא לאוסרו בהנייה כשהוא אומר לא תאכל עליו חמץ למדנו שהוא אסור בהנייה הא מה ת"ל ולא יאכל חמץ לעשות את המאכיל כאוכל דברי רבי יאשיה.  רבי יצחק אומר אינו צריך מה אם שרצים קלים עשה בהן את המאכיל כאוכל חמץ חמור אינו דין שנעשה בו את המאכיל כאוכל הא מה ת"ל לא יאכל חמץ לא בא הכתוב אלא לאוסרו בהנייה.  בגין דכתיב לא יאכל הא מלא תאכל לית שמע מינה כלום.  והדא מסייע לרבי יוחנן.  פשיטא שאין הקרקס נאסר.  צר צורה בקרקע נאסר.  צבע דבר שיש בו רוח חיים אילו השתחווה לו לא אסור מפני שצבעו אסור.  מיכן שצבעו צריכה:  בגד גדול שצבעו על מנת לחותכו מה את עביד לה כמוסגר או כמוחלט.  אין תעבדיניה כמוסגר מותר אין תעבדיניה כמוחלט אסור.  צבעו וחזר וצבעו והקדיח נאמר אם היה צריכה לצביעה הראשונה אסור ואם לאו מותר.  צבעו בקליפי אגוז של ערלה וחזר וצבעו בקליפי אגוז של חולין מאן דאמר נותן טעם לפגם מותר אוף הכא מותר ומאן דאמר נותר טעם לפגם אסור אוף הכא אסור.  צבעו בקליפי אגוז של ערלה וחזר וצבעו בקליפי רימון של חולין ייבא כהדא עגולי דבלה הגדולים מעלין את הקטנים והקטנים מעלין את הגדולים.  רב הונא אמר כיני מתניתא הגדולים מעלים את הקטנים במשקל.  הקטנים מעלין את הגדולים במניין.  תמן מין במינו ברם הכא מין

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך