תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק ג

דף טז, ב פרק ג הלכה א משנה  בגד שצבעו בקליפי ערלה ידלק.  נתערב באחרים כולן ידלוקו דברי רבי מאיר וחכמים אומרין יעלו באחד ומאתים:

דף טז, ב פרק ג הלכה א גמרא  בגד שצבעו בקליפי ערלה כו'.  כתיב (ויקרא יט) וערלתם ערלתו את פריו אית תניי תני בסמוך לפיריו.  אית תניי תני בעורל את פיריו.  מאן דאמר בעורל את פיריו קליפין וגרעינין במשמע.  מאן דאמר בסמוך לפיריו קליפין במשמע ולא גרעינין.  וגרעינן מניין הוי סופך מימר את פיריו בסמוך לפיריו.  אית דבעי נישמעינה מן הדא וערלתם ערלתו את פריו דבר שהוא עורל את פריו ופיריו עורלו.  רבי אבהו בשם רבי לעזר כל מקום שנא' לא תאכל לא תאכלו לא יאכלו את תופס איסור הנייה כאיסור אכילה עד שיבוא הכתוב ויפרש לך כשם שפירש לך באבר מן החי ובנבילה.  מה פירש לך באבר מן החי (שמות כב) ובשר בשדה טריפה לא תאכלו.  ומה פירש לך בנבילה (דברים יד) לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה.  תני חזקיה ופליג וכי מה אסרו לכלב והא כתיב (ויקרא ז) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו מעתה אתה תופש איסור הנייה באיסור אכילה.  שנייא היא דכתיב (ויקרא ז) וחלב נבילה וחלב טריפה וגומר.  והכתיב (דברים יב) רק את הדם מעתה את תופש איסור הנייה כאיסור אכילה.  שנייא היא דכתיב (דברים יב) על הארץ תשפכנו כמים מה מים מותרים בהנייה אף הדם מותר בהנייה.  והכתיב (בראשית לב) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.  אמר רבי אבהו קיימתיה בגיד הנשה של נבילה.  והכתיב (ויקרא כג) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו.  אמר רבי אבא מרי אחוה דרבי יוסי שנייא היא שקבע לו הכתוב זמן.  והכתיב (ויקרא יא) לא תאכלום כי שקץ הם.  אמר רבי מנא מיעט איסור הנייה שבו.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן העושה איספלנית משור הנסקל ומחמץ שעבר עליו הפסח אינו לוקה שאין לא תעשה שלו מחוור.  מכלאי הכרם לוקה דאמר רבי חנינא (דברים כב) פן תוקדש פן תוקד אש.  מערלה צריכה עשה לרחקו כתיב לא תעשה לאוכל כתיב לא תעשה לרחקו לא כתיב.  מתניתא פליגא על רבי יוחנן ממשמע שנאמר (שמות כא) סקול יסקל השור וכי אין אנו יודעין שבשרו אסור באכילה ומה ת"ל לא יאכל את בשרו להודיעך שכשם שהוא אסור

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך