תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק ב

דף ט, ב פרק ב הלכה א גמרא  ובלבד שלא יעשה בשבת כדרך שהוא עושה בחול.  תמן תנינן רבי ליעזר אומר תרומה עולה באחד ומאה רבי יהושע אומר במאה ועוד.  תמן אמר חזקיה רבי אבהו בשם רבי לעזר כל מקום ששנה [רבי] מחלוקת ואחר כך חזר ושנה סתם הלכה כסתם.  מן מה דתנינן סאה תרומה שנפלה למאה ואמר רבי לעזר לית כאן לומר לתוך מאה אלא לתוך תשעים ותשעה.  כמה דתנינן רבי ליעזר ורבי יהושע מניין שהן עולין.  אמר רבי יונה כתיב (במדבר יח) מכל חלבו את מקדשו ממנו.  דבר שאת מרים ממנו שאם יפול לתוכו הוא מקדשו.  וכמה הוא אחד ממאה.  רבי ליעזר אומר מוסיף סאה ומעלה.  רבי יהושע אומר מוסיף כל שהוא ומעלה.  רבי יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה סאה שתות למדומע.  תני רבי שמעון אומר תרומה עולה במאה מקל וחומר אם איסור מתוך איסור עולה איסור מתוך היתר לא כל שכן.  [תרומה] אית תניי תני איסור מתוך היתר ואית תניי תני היתר מתוך היתר.  מאן דאמר איסור מתוך היתר שכן תרומה אסורה לזרים.  מאן דאמר היתר מתוך היתר שכן תרומה מותרת לכהנים.  אית דפתר לה כולה לכהנים מאן דאמר איסור מתוך היתר במדומע בתרומה טמאה.  מ"ד היתר במדומע בתרומה טהורה.  תני פרוסה של לחם הפנים שנתערבה במאה פרוסות של חולין וכן חתיכה של חטאת שנתערבה במאה חתיכות של

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך