תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק א

דף ו, א פרק א הלכה ג גמרא  הא ילדה שסיפקה טהורה הילדה.  אין תימר לא טהרה אפי' מוסיף כמה אסור.  ר' זעירה בשם רבנין אתרוג שחנט בשנת ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו אפילו מוסיף כמה אסור.  לוקין עליו בכזית.  אמר רבי מיישא לרבי זעירא תרתין מילין אתון אמרין ואינון פליגין חדא על חדא.  הכא אתון אמרין שאין גידולי איסור מעלין את האיסור והכא אתון אמרין לוקין עליו בכזית.  וילקה לפי חשבון שיש בו.  אמר רבי יונה כאן מחמת עצמו הוא חי וכאן מחמת הסיפוק הוא.  מעתה אתרוג שחנט בשנת ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו [וחבירו בחבירו] וכן חבירו סיפקו זה לזה טהרו זה את זה.  רבי אבהו בשם רבי יוחנן ורב חסדא תריהון אמרין בסתם חלוקין.  מה נן קיימין אם דבר בריא הוא שהוא חי מכח הזקנה דברי הכל מותר.  ואם דבר בריא שהוא חי מכח הילדה דבר הכל אסור.  אלא כי נן קיימין בסתם.  כיצד הוא יודע רבי ביבי בשם רבי חנינה אם היו העלים הפוכין כלפי הילדה דבר בריא שהוא חי מכח הזקנה ואם היו העלים הפוכין כלפי הזקנה דבר בריא שהוא חי מכח הילדה.  אמר רבי יודן בר חנין סימנא דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביה.  אמר רבי יודן אבוי דרבי מתנייה תיפתר שנשרו העלין:  בריכה שנפסקה.  אמר רבי יודן לא סוף דבר בריכה אלא אפילו אילן דאמר רבי יסי בשם רבי יוחנן בצל שעקרו ושתלו כיון שהשריש מעשר לפי כולו.  רבי חייה בשם רבי יוחנן בצל שעקרו ושתלו כיון שהשריש מעשר לפי כולו דלא תיסבור מימר אוף הכא כן.  חילפיי שאל לרבי יוחנן ולרבי שמעון תבל מהו שיאסר ביותר ממאתים.  א"ל אין תבל ביותר ממאתים.  והתנינן כל המחמץ והמתבל והמדמע.  אין תימר למאה מאתים

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך