תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> עורלה

פרק א ב ג
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת עורלה פרק א

דף א, א פרק א הלכה א משנה  הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה.  רבי יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור:

דף א, א פרק א הלכה א גמרא  הנוטע לסייג כו'.  כתיב (ויקרא יט) ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב.  לסייג ולקורות ולעצים פטור.  מעתה אותו של מאכל אפי' חישב עליו לסייג יהא חייב.  ת"ל עץ מאכל.  רבי יוסי ילמד דבר מתחילתו ממשמע שנאמר (ויקרא יט) שלש שני' יהיה לכם ערלים לא יאכל.  וכי אין אנו יודעין שבעץ מאכל הכתוב מדבר מה ת"ל ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב לסייג ולקורות ולעצים פטור.  רבי יונה למד דבר מסופו ממשמע שנאמר (ויקרא יט) ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו.  וכי אין אנו יודעין שבעץ מאכל הכתוב מדבר מה ת"ל ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב לסייג ולקורות ולעצים פטור.  תני רבן שמעון בן גמליאל אומר בד"א בזמן שנטע לסייג ולקורות ולעצים פטור.  נטע דבר שאין ראוי להם חייב.  יאות אמר רשב"ג מ"ט דרבנין.  א"ר זעירא במשנה סדר נטיעתם לעצים ברוצף לקורות במשפה לסייג מקום הסייג מוכיח עליו.  תני בשם רבי מאיר כל האילנות באין למחשבת פטור חוץ מן הזית ומן התאינה.  ר"מ כדעתיה דאמר כל אילנות אילן סרק חוץ מזית ותאינה.  תני בשם ר"ש אין לך בא למחשבת פטור אלא שלשת המינין בלבד רימון ושקמה וצלף.  מהו שיהו חייבין במעשר.  תפלוגתא דר' בא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך