תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כז, ב פרק ד הלכה ד גמרא  לכהן הזרוע והלחיים והקיבה.  מעתה לאנשי משמר.  רבי אחא רבי אבהו בשם רבי יוחנן (ויקרא כז) כל חרם קודש קדשים הוא לה' מה קדשי קדשים לאנשי משמר.  אף חרמים לאנשי משמר.  מעתה אף המטלטלין.  דתני מה בין הקרקעות למטלטלין אלא שהקרקעות לאני שמשמר והמטלטלין לכל כהן.  רבי יוסי בי קרבי בון רבי חייא בשם רב ששת (דברים יח) אשי ה' ונחלתו יאכלון.  מה אישים לאנשי משמר.  אף נחלה לאנשי משמר.  עשרים וארבעה מתנות ניתנו לאהרן ולבניו.  עשר במקדש.  ארבע בירושלם.  עשר בגבולין.  אילו הן שבמקדש חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור וחטא' העוף ואשם תלוי ולוג שמן של מצורע.  שתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות והעומר.  ואילו הן שבירושלם הבכורות והביכורים והמורם מן התודה ומאיל נזיר ועורת המוקדשין.  אלו הן שבגבולין התרומה ותרומת מעשר וחלה והזרוע והלחיים והקיבה וראשית הגז וגזל הגר ופדיון הבן ופדיון פטר חמור וחרמים ושדה אחוזה:  ר' יודה אוסר בביכורי' רבי יודה כדעתיה דו רבי יודה אמר אין נותנין אותן אלא לחבר בטוה:  אמר רבי יונה רבי עקיבה כדעתיה דו רבי עקיבה אמר כל מעשיהן בטומאה.  אמר רבי יוסי אפילו תימא מחלפא שיטתיה שנייא הוא שאין אדם מצוי לטמא אוכלי בהמתו מפני מה לא גזרו על הבקייה במנעליהן יצאת עמהן מאלכסנדריאה.  אימתי גזרו על הכרשינין רבי יוסי אומר בימי רעבון.  רבי חנניה בשם רבי בימי דוד.  אמרין היא הדא היא הדא:

דף כז, ב פרק ד הלכה ה משנה  נתיי איש תקוע הביא חלו' מבייתור ולא קיבלו ממנו.  אנשי אלכסנדיראה הביאו חלותיהן מאלכסנדריאה ולא קיבלו מהן.  אנשי הר בצועים הביאו ביכוריהן קודם לעצרת ולא קיבלו מהן מפני הכתוב שבתורה (שמות כג) וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה.  בן אטיטס העלה בכורו' מבבל ולא קיבלו <מהן> [ממנו].  יוסף הכהן הביא בכוריו יין ושמן ולא קיבלו ממנו.  אף הוא העלה את בניו ואת בני ביתו לעשות פסח קטן בירושלים והחזירוהו שלא יקבע הדבר חובה.  אריסטון הביא בכוריו מאפמיא וקיבלו ממנו מפני שאמרו הקונה בסוריא כקונה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך