תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כז, א פרק ד הלכה ד גמרא  שיעור שהיא מדבריהן.  ויפריש לאור ולא יפריש לכהן.  שלא יהו אומרי' ראינו תרומה טהורה נשרפת.  ויפריש לכהן ולא יפריש לאור.  שלא יהו אומרים ראינו תרומה טמאה נאכלת.  מתוך שהוא מפריש שתיהן לכשהוא בא לכאן הוא נשאל.  וזו וזו מדבריהן הוא.  מוטב לרבות בנאכלת ולא לרבות בנשרפת:  אוף רבי יודה מודי בה.  חומר הוא בדבר שהטומאה יוצאה מגופו.  הורי ר' אבהו בבוצרה שהיא צריכה רוב.  אמר רבי יונה מלמד שהיא עולה בפחות ממאה ואינה נאסרת באחד ומאה.  אמר רבי זעירא מתניתא אמרה אפילו באחד ואחד.  דתנינן ונאכלת עם הזר על השלחן.  אמר רבי יוחנן רבותינו שבגולה היו מפרישין תרומות ומעשרות עד שבאו הרובין ובטלו אותן.  מאן אינון הרובין תרגמוניא.  רבי זעירא רב יהודה בשם שמואל חלת חוץ לארץ ותרומת חוץ לארץ אוכל ואח' כך מפריש.  ר' בא בשם שמואל לא חשו אלא לתרומת דגן תירוש ויצהר.  רבי הילא בשם שמואל לא חשו אלא לתרומה בלבד.  אבל לירקות או אפילו לתרומה גדולה לא חשו.  כהדא דתני איסי בן עקיבה אומר מעשרות לירקות מדבריהן.  תני חלת הגוי בארץ ותרומת הגוי בחוץ לארץ מודיעין אותו שאינו צריך ואוכל:  וניתנת לכל כהן בין לכהן חבר בין לכהן עם הארץ:  יש מהן נותנין לאנשי משמר ויש מהן נותנין לכל כהן.  הבכורות והביכורים לאנשי משמר ושאר כולהן לכל כהן.  רבי ירמיהב עי קומי רביז עירא מניין <שהדמים> [שחרמים] לאנשי משמר.  אמר ליה (ויקרא כז) כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו.  אחוזה עצמה מהו שתהא לאנשי משמר בגין דכתיב לכהן תהיה אחוזתו.  <אחוזה עצמה מהו שתהא לאנשי משמר> והכתיב (דברים יח) ונתן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך