תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כב, ב פרק ד הלכה א משנה  שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הן ממין אחד פטורין ובזמן שהן של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור.  אי זהו מין במינו החיטים אינן מצטרפים עם הכל אלא עם הכוסמין.  השעורין מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטים.  רבי יוחנן בן נורי אומר ושאר המינין מצטרפין זה עם זה:

דף כב, ב פרק ד הלכה א גמרא  שתי נשים שעשו שני כו':  א"ר יוחנן סתם אשה אחת אינה מקפדת שתים מקפידות הן.  אשה אחת שהיא מקפדת עשו אותה כשתי נשים.  שתי נשים שאינן מקפידות עשו אותם כאשה אחת.  אם אינה מקפדת למה היא עושה אותה בשני מקומות.  אמר ר' יונה בשאין לה מקום ללוש.  מילתי' דרבי יונה אמר היה לה מקום היכן ללוש והיא עושה אותן בשני מקומות מפקדת היא.  נקי וקיבר מקפדת היא.  אמר רבי לעזר שתי דיעות עשו אותן כשתי נשים.  שמואל בר אבא בעי אפילו רוצות.  יש דברים שהן חיבור בחלה ואינן חיבור בטבול יום.  חיבור בטבול יום ואינן חיבור בחלה.  חיבור בחלה דתנינן ובזמן שהן של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור.  ואין <חייבין> [חיבור] בטבול יום דתנינן תמן המכניס חלות על מנת להפריש ונשכו בית שמאי אומרים חיבור בטבול יום.  ובית הלל אומרים אינן חיבור בטבול יום.  דתנינן תמן בשר הקודש שקרם עליו הקופה.  הא שאר כלה קופה חיבור ואין סופו לחתכו ואינן חייבים בחלה דא"ר יוחנן העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה:  מהו שיירתה רב הונא אמר אם אומר את השיפון מין כוסמין מצטרף עם החיטים.  שיבולת שועל מין שעורין אינו מצטרף עם החיטים.  שיבולת שועל מין שעורין אינו מצטרף עם החיטים.  רבי יוחנן בן נורי אומר שאר המינין מצטרפין זה עם זה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך