תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ג

דף יז, א פרק ג הלכה ב גמרא  כן.  אית לך מימר יעשנה קבין בספיקן.  רבי זבידא אמר אנא בעיתה.  רבי יוסי בשם רבי הילא בדין היה שיטמא אדם טבלו דבר תורה דכתיב (במדבר יח) ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי.  תרומה צריכה שימור אין הטבל צירכה שימור.  מה אני מקיים (במדבר יח) ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן.  עשה שינתן לו לאהרן הכהן בכהונתו.  וכאן הואיל ואין את יכול ליתנו לכהן בכהונתו רשאי את לטמותו:

דף יז, א פרק ג הלכה ג משנה  הקדישה עיסתה עד שלא גילגילה ופדייתה חייבת.  הקדישתה עד שלא גילגילה וגילגלה הגיזבר ואח"כ פדיתה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה.  כיוצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות ופדיין חייבין ומשבאו לעונת המעשרות ופדאן חייבין.  הקדישן עד שלא נגמרו גמרן הגזבר ואח"כ פדיין פטורין שבשעת חובתן היו פטורין:

דף יז, א פרק ג הלכה ג גמרא  ולמה תנינתא תרי זימנין.  רבי חונא רבי חייא רבי יהושע בן לוי בשם ר' פדיה אחת למירוח ואחת לשליש.  רבי יוסי אמר רבי בא וחבריא.  חברייא אמרין אחת למירוח ואחת לשליש.  רבי בא מפרש לחלה למירוח ופיאה לשליש.  ומתניתא דרבי עקיבה היא דרבי עקיבה אמר אחר שליש האחרון את מהלך.  דאיתפלגון שדה שהביא' שליש לפני גוי ולקחה ישראל רבי עקיבה אומר התוספות פטור וחכמים אומרים התוספות חייוב.  מיי כדון.  תיפתר או כרבי עקיבה במחלוקת או כדברי הכל בקוצר מיד:

דף יז, א פרק ג הלכה ד משנה  נכרי שנתן לישראל עיסה לעשות לו פטורה מן החלה.  נתנה לו מתנה עד שלא גילגל חייבת.  ומשגילגל פטורה.  העושה עיסה עם הנכרי אם אין בשל ישראל כשיעור חלה פטורה מן החלה.  גר שנתגייר והיתה לו עיסה אם נעשית עד שלא נתגייר פטור ומשנתגייר חייב ואם ספק חייב.  ואין חייבין עליה חומש.  רבי עקיבה אומר הכל הולך אחר הקרימה דתנור:

דף יז, א פרק ג הלכה ד גמרא  מה בינה לעיסת ארנונא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך