תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ג

דף טז, ב פרק ג הלכה א גמרא  למפריעה כמפרש' מחיוב על חיוב למה לי.  ובלבד שלא יהא שם חמשת רבעים קמח.  אמר רבי מתניתא קודם עד שלא למדו את הכהנות:

דף טז, ב פרק ג הלכה ב משנה  נדמעה עיסתה עד שלא גילגילה פטור' שהמדומע פטור ומשגלגלה חייבת.  נולד לה ספק טומאה עד שלא גילגילה תיעשה בטומאה.  ומשגילגלה תיעשה בטהרה:

דף טז, ב פרק ג הלכה ב גמרא  א"ר יונה תרתין מילין תני ר' חייא רוב' ואינון פליגין חדא על חדא טבל מנינו בחולין וכל הספק פוסל את התרומה ופוסל את החולין מלעשות תרומה.  וקשיא אם טבל <ממנו> [מנינו] בחולין למה לי פוסל את [התרומ' ואת] החולין מלעשותן תרומה והא מנינו <בתרומה> [בחולין].  א"ר יונה אוף אנן תנינן תרתיהון.  טבל מינו בחולין.  דתנינן תמן אוכל מעשר שהוכשר במשקה ונגע בו טבול יום או ידים מסואבין מפרישין ממנו תרומת מעשר בטהרה מפני שהוא שלישי.  הדא אמרה שהטבל מנינו בחולין.  וכל הספק פוסל את התרומה ופוסל את החולין מלעשותן תרומה.  דתנינן תמן נולד לה ספק עד שלא גילגלה תיעשה בטומאה.  משגילגלה תיעשה בטהרה.  אמר רב ששת דרבי עקיבה היא דרבי עקיבה אמר יעשנה בטומאה ולא יעשנה קבין.  אמר רבי זעירא דברי הכל היא יעשנה קבין בספיקן.  התיב רבי חייה בי רבי בון קומי רבי זעירא והתני אף בשאר המינין

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך