תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ב

דף יד, ב פרק ב הלכה ג גמרא  עיסה טמאה עיסה טהורה עשו כדבר שהוא מקפיד על תערובתו <ועיסתה חלה> [ועיסה תחלה].  אבל בעיסה שניה אין לשני מגע אצל הטבל.  תני רבי לעאיי אמ' משום ר' ליעזר תורמין מן הטהור על הטמא בלח.  כיצד כבש זיתין בטומאה והוא מבקש לתורמן בטהרה מביא משפך שאין בפיו כביצה וממלא אותו זתים ונותנו על פי חבית ונמצא תורם מן המוקף.  למה לי פחות מכביצה אפילו כביצה.  ולא פירורין אינון.  שלא לטמאות זיתים הרבה.  אמרו לו אין לך קרוי לח אלא יין ושמן בלבד.  היך עבידא קורה אחת לשתי בורות.  שתי קורות לבור אחד.  מכיון שנטמא מקצתו אין כולו טמא.  רבי הילא בשם רבי יסא תיפתר שהיה בדעתו לעשותו תפיסה אחת ונמלך ועשאן שתי תפיסות.  א"ר יוסי בי ר' בון הדא דתימר כשניטמא <בששילה> [מששילה] ומשקיפה שכבר נראה לתורמן בטהרה.  אבל אם ניטמא עד שלא שילה ועד שלא קיפה לא בדא.  רבי טבי רבי יאשיה בשם רבי ינאי הלכה כר' <לעזר> [ליעזר].  רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה [הלכה] כר' ליעזר.  רבי הונא בשם רבי חנינא אין הלכה כר' ליעזר.  רבי יוסי בי ר' בון רב יהודה בשם שמואל אין הלכה כר' ליעזר.  אתא עובדא קומיה ולא הורי אמר תרתיי כל קבל תרי אינון.  אמר ליה והא רבי יצחק בר נחמן <מודי> [מורי].  אפילו כן לא הורי:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך