תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף לב, ב פרק ה הלכה ה משנה  יכול להתודות.  ולא בערתי ממנו בטמא האם אם הפרישו בטומאה אינו יכול להתודות.  ולא נתתי ממנו למת לא לקחתי ממנו ארון ותכריכין למת.  ולא נתתים לאוננים אחרים.  שמעתי בקול ה' אלהי הבאתיו לבית הבחירה.  עשיתי ככל אשר ציויתני שמחתי ושימחתי בו.  השקיפה ממעון קדשך מן השמים עשינו מה שגזרתה עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו.  השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל בבנים ובבנות.  ואת האדמה אשר נתת לנו בטל וברוחות ובמטר ובוולדות בהמה.  אשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש כדי שתתן טעם בפירות.  מיכן אמרו שישראל וממזרים מתוודין אבל לא גרים ולא עבדים משוחררים שאין להן חלק בארץ.  רבי מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק בארץ.  רבי יוסי אומר יש להם ערי מגרש.  יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר.  אף הוא ביטל את המעוררין ואת הנוקפין.  עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים.  ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי:

דף לב, ב פרק ה הלכה ה גמרא  ויתודה ביום טוב ראשון של פסח כדי שיהא לו מה לוכל ברגל.  ויתודה בשחרית עד כאן מצוה הוא לוכל.  תני והביכורים.  מאן תנא ביכורים רבנין.  מא לא תני ביכורים רבי שמעון דתנינן וחייבים בביעור ורבי שמעון פוטר.  נתתיו ללוי מכאן שאין נותנין מעשר לכהונה:  אמר רבי יונה זאת אומרת נשרף טיבלו אינו יכול להתוודות.  אית תניי תני כל המצות שבתורה מעכבות.  ואית תניי תני כל המצות שבפרשה מעכבות.  רבי אחא בר פפא בעי קומי רבי זעירא אפילו הקדים תפילה של ראש לתפילה של יד.  אמר ליה אוף אנא סבר כן.  אמר רבי יוסי בי רבי בון צריך לומר חלה על כל תרומה על הכל לה' זה שם המיוחד.  מנין שלא עשה ולא כלום עד שישייר מקצת תלמוד לומר מראשית ולא כל ראשית:  מניין שהוא עובר בעשה רבי לעזר בשם ר' סימיי לא נתתי ממנו למת מה אנן קיימין אם להביא לו ארון ותכריכין דבר שהוא אסור לחי.  לחי הוא אסור לא כל שכן למת.  אלא איזהו דבר שהוא מותר לחי ואסור למת הוי אומר זו סיכה.  רבי הונא בר אחא בשם ר' אלכסנדרא בוא וראה כמה גדול כוחן של עושי מצוה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך