תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף לא, א פרק ה הלכה ג גמרא  בשנה ההיא את מוציאו מן הטמא על הטהור ואין את מוציאו בשאר כל השנים מן הטמא על הטהור.  א"ר לעזר כיני מתניתא בשנה ההיא את מוציאו ממקום טומאה למקום טהרה ואין את מוציאו בשאר כל השנים ממקום טומאה למקום טהרה.  אתיא דרבי לעזר כמאן דאמר אין מוציאין מעשר לכהונה.  ביומוי דרבי יהושע בן לוי ביקשו להימנות שלא ליתן מעשר לכהונה.  אמרין מאן ייעול רבי יהושע בן לוי דהוא מסייע לליואי.  עאל וסייע לכהנים.  אמר בעשרים וארבעה מקומות נקראו הכהנים לוים וזה אחד מהן (יחזקאל מד) והכהנים הלוים בני צדוק.  רבי בנימין בר גידול ורבי אחא הוון יתיבין אמרין והא כתיב (נחמיה י) והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים ליתן לו תרומה מעשר.  והכתיב (נחמיה י) והלוים יעלו את המעשר.  רב חונא וחברייא חד מנהון אמר לבני לוי מה תלמוד לומר ולבני אלא מכאן שנותנין מעשר לכהונה.  וחרנא אמר אפילו לית כתיב אלא לבני נותנין מעשר לכהונה.  אלו מאן דאמר פלן ברי יסב מקמת פלן ושאר נכסי ירשו בני דילמא לא נסב עמהון.  רבי יונה יהב מעשרוי לרבי אחא בר עולא לא משום דהוה כהן אלא משום דהוה לעי באורייתא.  מה טעמא (דברי הימים ב לא) ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים ולהוים למען יחזקו בתורת ה'.  רב הונא לא נסב מעשר רבי אחא לא נסב מעשר רבי חייא בר בא הורי על גרמיה לצאת לחוץ לארץ בגין דלא מיסב מעשר.  שאל בר נש לרבי שמואל בר נחמן שאל לרבי יונתן מהו דנסב.  אמר לו סב ומה דנפל לשבטך נפל לך.  רבי ינאי מפקד לקריבוי כד תהיווין חכרין ארע לא תחכרון אלא מן דחלונייא:  ואף על גב דאת אמר אין נותנין מעשר לכהונה מודה שאין מוציאין שלו מידו מה טעמא (במדבר יח) כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמותם ממנו את תרומת ה' מעשר מן המעשר.  מאת בני ישראל את מוציא ואין את מוציא ממכירי כהונה ולוייה.  ואתייא כיי דאמר רבי לעזר כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר.  מאת בני ישאל את מוציא ואין את מוציא מן הגוי.  רבי אבהו אמר איתפלגון רבי יהושע בן חנניה ורבי לעזר בן עזריה.  רבי יהושע בן חנניה אמר אין נותנין מעשר לכהונה ורבי לעזר בן עזריה אמר נותנין מעשר לכהונה.  מתיב רבי יהושע בן חנניה לרבי לעזר בן עזריה והא כתיב (במדבר יח) ואכלתם אותו בכל מקום בא ואוכלו עמו בקבר.  אמר ליה מהו בכל מקום בעזרה.  אמר ליה והא כתיב (במדבר יח) אתם וביתכם ואשה נכנסת לעזרה.  רבי בא הוה משתעי ההן עובדא רבי לעזר בן עזריה הוה יליף מיסב מעשרא דחדא גינה והיה לאותה גינה שני פתחים אחד למקום טומאה ואחד פתוח למקום טהרה.  נפק רבי עקיבה לגביה אמר ליה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך