תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף ל, ב פרק ה הלכה ג משנה  כיצד פודין נטע רבעי מניח את הסלע על פי שלשה ואומר כמה אדם רוצה לפדות לו בסלע על מנת להוציא יציאות מביתו ומניח את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות הללו מכך וכך סלים בסלע.  ובשביעית פודהו בשוויו אם היה הכל מובקר אין לו אלא שכר לקיטה.  הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו בין שהוא שלו בין שניתן לו במתנה:  ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור.  כיצד היה הביעור נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעליה ומעשר ראשון לבעליו ומעשר עני לבעליו.  מעשר שני והביכורים מתבערין בכל מקום.  רבי שמעון אומר הביכורין נותין לכהנים כתרומה.  התבשיל בית שמאי אומרים צריך לבער.  ובית הלל אומרים הרי הוא כמבוער.  מי שהיו לו פירות בזמן הזה והגיעה שעת הביעור בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף ובית הלל אומרים אחד שהן כסף ואחד שהן פירות:

דף ל, ב פרק ה הלכה ג גמרא  לפדות לו בסלע ליקח לו בסלע אין לו אלא שכר לקיטה אין לו אלא שכר עקיצה.  רבי הושעיה מפיק תלתא איסתוננסין ומפריק על פומהון.  כתיב (דברים יד) מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך יכול פעם אחת בשבוע את חייב להוציא את המעשרות ולהוציא מעשר עני ת"ל מקצה שלש שנים אחת לשלש שנים ולא אחת לשבע אלא בשלישית את חייב לבער את המעשרות ולהוציא מעשר עני ת"ל מקצה שלש [שנים].  אין מקצה אלא בסוף שנה את מבער ואין את מבער בראש השנה.  אי בסוף שנה יכול כיון בראשה של רביעית את חייב לבער את המעשרות ולהוציא מעשר עני תלמוד לומר (דברים כו) כי תכלה לעשר את כל תבואתך כשתכלה לעשר את כל הפירות.  אי כשתכלה לעשר את כל הפירות יכול אפילו בחנוכה נאמר כאן מקצה ונאמר להלן (דברים כו) מקצה שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות.  מה מקץ שנאמר להלן במועד אף כאן במועד.  אי מה מקץ שנאמר להלן בחג הסוכות אף כאן בחג הסוכות.  ת"ל כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך אימתי הוא מכלה לעשר את כל הפירות בפסח של רביעית.  בשנה ההיא את זקוק לבערו ואין את זקוק לבערו בשאר כל השנים.  בשנה ההיא את זקוק לבער ואין את זקוק לבער ירק שיצא מראש השנה עד הפסח.  חברייא אמרין שאינו מתוודה ברביעית אלא בחמישית.  א"ר הילא שאינו מעכב ודאי ברביעית אלא בחמישית.  מה נפק מביניהון עבר ונתוודה.  על דעתיהון דחברייא פסול על דעתיה דרבי הילא כשר:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך