תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף כח, א פרק ה הלכה א משנה  כרם רבעי מציינים אותו בקזוזות של אדמה ושל ערלה בחרסית ושל קברות בסיד וממחה ושופך.  אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בשביעית [אבל בשאר שני שבוע הלעיטהו לרשע וימות].  והצנועין מניחין את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות האלו:

דף כח, א פרק ה הלכה א גמרא  כרם רבעי כו'.  זוגא שאל לרבי מה ניתני כרם רבעי או נטע רבעי.  אמר לון פוקון שאלון לרבי יצחק רובא דבחנת ליה כל מתניתא נפקון ושאלון ליה.  אמר לון קדמיא כרם רבעי ותיניינא נטע רבעי.  ר' זעירא מקבל לסביא דהוון ביומוי דר' יצחק רובא דלא בחנון כל מתנייתא מיניה.  תני רם רבעי מציינים אותו בקזוזות אדמה שהוא לשעה.  ושל ערלה בחרסית בחיוורא שהוא יותר מיכן.  ושל קברות בסיד דהוא יותר מיכן.  תני רבי תחליפא בן שאול אם היו יחידות תולה בהן אזני חביות.  רבי זעירא בעי למה לי נן אמרין כל אחד ואחד לפי מה שהוא.  כהדא דתני אילן של הקדש סוקרין אותו בסיקרא.  בתי עבודה זרה מפחמין אותן בפחמין.  בית מנוגע נותנין עליו אפר מקלה.  מקום הרוג בדם.  מקום עגלה ערופה בחגורה של אבנים.  וחש לומר שמא אילן שהוא מנבל פירותיו הוא.  ולא כן תני אילן שהוא מנבל פירותיו סוקרין אותו בסיקרא ומטעינין אותו אבנים ומבהתין ליה די עבד.  תמן דלא יתיר פירוי.  ברם הכא דיעבד לכתחילה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך