תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ד

דף כז, ב פרק ד הלכה ו גמרא  תנורין את עביד תרתין עיניך ועיניה דתנורא.  חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה חמית בדחילמאי אית לי ארבעה אודנין.  אמר ליה מלוי את תרתי אודניך ותרתי אודני דגרבא.  חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה חמית בחילמאי ברייתא ערקין מן קומי.  א"ל דאת מייתי איזייא וכל עמא ערקין מן קדמך.  חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי א"ל חמית בחילמאי לביש חד פינקס דתרי עשר לוחין.  אמר ליה איסטווא דההוא גברא אית בה תריע שר מרקען.  חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי א"ל חמית בחלמאי בלע חד כוכב.  א"ל תיפח רוחיה דההוא גברא יהודאי קטל דכתיב (במדבר כד) דרך כוכב מיעקב.  חד בר נש אתא לקמיה דרבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה חמית בחלמאי כרמיה דההוא גברא מסיק חסין.  א"ל חמריה דההוא גברא מיפוק בסיס ואת מינסב חסין וצבע כבסין.  חד בר נש אתא לגבי דרבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה חמית בחילמאי מיתמר לך הכין זרק אצבעתן נחת.  אמר ליה הב לי אגראי ואנא אמר לך.  אמר ליה חמית בחילמאי מיתמר לי הכין תיהוי נפח בפומך.  אמר ליה הב לי אגראי ואנא אמר לך.  אמר ליה חמית בחלמאי הכין זקיף אצבעך.  אמר ליה לא אמרית לך הב לי אגרי ואנא אמר לך.  כד דאיתמר לך הכין נחת דילפא בחיטך.  כד איתמר לך הכין אינפחן.  כד איתמר לך הכין תמחין.  חד כותיי אמר אנא איזול מפלי בהדין סבא דיהודאי.  אתא לגביה אמר ליה חמית בחילמאי ארבעין ארזין וארבע שיקמין מקניתא אדרא תורתא וההוא גברא יתיב מדרך.  אמר ליה תיפח רוחיה דההוא גברא לית הדין לם אפילו כן לית את נפיק ריקן ארבעתי ארזי ארבעתי שיטתיה דערסא.  ד' שיקמין ארבעתי כורעתא דערסא.  מקניתה מרגלתא.  אדרא דרא דתיבנא.  תורתא אצבעתא.  וכן הוות ליה.  חדא איתא דאתיא לגבי ר' ליעזר אמרה לי חמית בחילמאי תיניתא דביתא מיתברא.  אמר לה דאת מולד בר דכר אזלה וילדה בר דכר.  בתר יומין אזלה בעיא ליה אמרין לה תלמידוי לית הוא אכא אמרין לה מה את בעייא מיניה אמרה לון חמית ההיא אתתא בחלמאי תינייתא דבייתא מיתברא אמרין לה דאת מוליד בר דכר ובעלה דההיא איתתא מיית.  כד אתא ר' ליעזר תנון ליה עובדא אמר לון קטלתון נפש למה שאין החלום הולך אלא אחר פתרונו שנאמר (בראשית מז) ויהי כאשר פתר לנו כן היה.  אמר רבי יוחנן כל החלומות הולכין אחר פתרוניהון חוץ מן היין.  יש שותה יין וטוב לו יש שותה יין ורע לו.  תלמיד חכם שותה וטוב לו עם הארץ שותה ורע לו.  חד בר נש אתא לגבי רבי עקיבה אמר ליה חמית בחילמאי רגלי קטינא.  אמר ליה דמועדא מייתי ולית מיכל קופד.  אתא חד חורן לגביה אמר חמית בחלמאי רגלי מסובלא א"ל מועדא מייתי ואית לך קופד סגי.  חד תלמיד מן דר' עקיבה הוה יתיב ואפוי שניין אמר ליה מהו כן אמר ליה חמית בחילמאי תלת מילין קשיין באדר את מיית וניסן לית את חמי ומה דאת זרע לית את כנש.  אמר ליה תלתיהון טבין אינון.  בהדרא דאורייתא את מתרוממא וניסין לית את חמי.  ומה דאת זרע לית את כנש.  מה דאת מוליד לית את קבר:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך