תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ג

דף יד, ב פרק ג הלכה א גמרא  דרבי יודה ודרבי נחמיה היא.  מה נן קיימין אם בההוא דאמר ליה הא לך הב לי דברי הכל אסור.  הב לי ואנא יהיב לך דברי הכל מותר.  אלא כי נן קיימין בההוא דאמר ליה הב לי בריא לי אנא יהב לך.  רבי יודה ורבי נחמיה אוסרים שאין ירקות השדה מצויין ורבנין מתירין שירקות השדה מצויין.  משהעלה אותן מהו שיאמר לו טול חלקך ואני חלקי.  מהו שיאמר לו טול חבית של יין זו ואנו אוכלין חבית שמן שיש לי שם.  אף במעשר בהמה כן.  מעשר שני על ידי שמכירתו מיוחדת את אמר מותר מעשר בהמה על ידי שאין מכירתו מיוחדת הרי את אמר אסור.  לית פשיטא לך דהיא מותר.  מהו שיאמר לו העל בהמה וחיה זו ואנו אוכלין בשר שחוטה שיש לי שם:

דף יד, ב פרק ג הלכה ב משנה  אין לוקחין תרומה בכסף מעשר מפני שהוא ממעט באכילתו ור"ש מתיר.  אמר להן ר' שמעון אם היקל בזבחי שלמים שהוא מביאן לידי פיגול ונותר וטמא לא ניקל בתרומה.  אמרו לו מה לא היקל בזבחי שלמים שכן מותרים לזרים ניקל בתרומה שהיא אסורה לזרים:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך