תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק א

דף ג, ב פרק א הלכה ב גמרא  בודק רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן נוטל מלא קומצו ונותן לתוך הספל של מים אם שקע רובה חייבת ואם לאו פטורה.  רבי יונה בעי מעתה מה ששיקע יהא חייב ומה שלא שיקע יהא פטור.  אלא ברוב כל פרידה ופרידה איתאמרת.  אמר רבי יוסי בי רבי בון וכיני ברוב כל פרידה ופרידה איתאמרת.  א"ר זעירא כתיב (דברים יד) עשר תעשר את כל תבואת זרעך דבר שהוא נזרע ומצמיח יצא פחות משליש שאינו נזרע ומצמיח.  רבי חיננא בשם רבי זיתים וענבים שלא הביאו שליש אף המשקין היוצא מהן להכשיר אינן מכשירים.  רבי חייה בשם רבי חנינא זיתים מאימתי חייבות במעשרות משיבכר צמייא קייטא.  לא ביכר צמייא קייטא משביכרו בנות שבע.  לא ביכרו בנות שבע משיורו מרויות שנייה שבמוקצה.  רבי לעזר בי רבי יוסי בשם ר' תנחום בר חייא משיבכרו בנות שבע לבנות.  אמר רבי יוסי בי רבי בון ובלבד בנות שבע שבאותו מקום:

דף ג, ב פרק א הלכה ג משנה  ובירק הקישואין והדלועין והאבטיחין והמלפפונות התפוחים והאתרוגים חייבים גדולים וקטנים.  רבי שמעון פוטר את האתרוגים בקוטנן.  החייב בשקדים המרים פטור מן המתוקים החייב במתוקים פטור מן המרים:

דף ג, ב פרק א הלכה ג גמרא  תמן תנינן הלוקח שדה ירק בסוריא עד שלא באו לעונת המעשרות חייב משבאו לעונת המעשרות פטור ולוקט כדרכו ולוקח וכא את אמר הכין.  חזקיה אמר בשדה של קישואין ושל דילועין היא מתניתא.  אמר רבי זעירא אפילו תימר בשדה ירק עצמו עוד הוא יש לו גבול משיביא שלש פתילות.  נהוראי בר שיניא אמר משום רבי שמעון תפוחים קטנים פטורים תפוחים גדולים חייבים.  תפוחי מילי מילה בין גדולים בין קטנים חייבים.  ודא מתניתא מה היא מאן דאמר קטנים במחלוקת מאן דאמר תפוחי מילי מילה דברי הכל.  אתרוג הבוסר רבי עקיבה אומר אינו פרי וחכמים אומרים פרי.  רבי אילא רבי יסא בשם רבי לעזר אתיא דרבי שמעון בשיטת רבי עקיבה רבו.  כמה דרבי עקיבה אמר אינו פרי כן רבי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך