תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק א

דף ב, א פרק א הלכה א גמרא  לא יצא ידי הגזבר.  א"ר אבין אפילו ידי בעלים לא יצא מאחר שאמר לו פדה את ראשון.  רבי זעירא רבי יסא בשם רבי לעזר הזורע שדה הבקר חייב במעשרות.  רבי יונה מפיק לישנא בזכה בשדה הבקר וגידוליה.  רבי חייא בר אדא בעי קומי רבי יוחנן כמהין ופטריות מהו שיהיו חייבין במעשרות.  אמר ליה רבי יוחנן בשם רבי סיסיי כתיב (דברים יד) עשר תעשר את כל תבואת זרעך דבר שהוא נזרע ומצמיח יצאו כמהין ופטריות שאינן נזרעות ומצמיחות.  רבי יונה מפיק לישנא מפני שהארץ פולטתן.  אף על פי שהוא שומרו להוסיף אוכל חייב קטן וגדול.  האם אם אינו שומרו להוסיף אוכל אינו חייב קטן וגדול.  רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש זו להוציא מדברי רבן גמליאל דתנינן תמן רבן גמליאל אומר תמרות של תלתן ושל חרדל ושל פול הלבן חייבות במעשרות.  אמר רבי יוסי וכי מחמת האוכל ר"ג מחייב מעתה אפילו ירקן אלא רבן גמליאל אומר חשובות הן לאוכל ורבנן אמרי אין חשובות לאוכל.  ועוד מן הדא דתני א"ר יהושע מימי לא מלאני לבי לומר לאדם צא ולקוט לך תמרות של תלתן ושל חרדל ושל פול הלבן ושלוק לפוטרן מן המעשרות.  תני כל שתחילתו אוכל ואין סופו אוכל מה אית לך כהדא דתניא המקיים מלאה של אכרוע לזרע בטלה דעתו קלחים יחידין לא בטלה דעתו.  אמר רבי יונה והוא שליקט ירק אבל לא ליקט ירק כך אנו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך