תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ט

דף מג, א פרק ט הלכה ג גמרא  יש בידו שתים.  מת שם ונקבר כאן יש בידו אחת.  וחרנה אמר קבורה שבכאן מכפרת על מיתה שלהן.  רבי יונה בשם רבי חמא בר חנינה ריגליי דבר נשא ערבתיה למיקמתיה כל הן דהוא מתבע.  כתיב (מלכים א כב) ויאמר מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד.  וימות בתוך ביתו ולא תמן.  אליחורף ואחיה תרין איסבטיריי דשלמה חמא מלאך מותא מסתכל בון וחריק בשינוי.  אמר מלה ויהבון בחללא.  אזל <ונסתון> [ונסבון] מן תמן אתא קאים ליה גחיך לקבליה.  א"ל ההיא שעתא הויתא איחרוק בשינייך וכדון את גחיך לן.  א"ל רחמנא אמר דינסב לאליחורף ואחיה מן חללא ואמרית מאן יהיב לי אזל ואיטפל בון זמן תמן.  תרין ברויי דרבי ראובן בר איסטרובילוס תלמידוי דרבי חמא מלאכה דמותא מסתכל בון וחרק בשינוי ואמר נגלינון לדרומה שמא הגלות מכפרת.  אזל <ונסתון> [ונסבון] מן תמן.  עולא נחותא הוה אידך תמן שרי בכי.  אמרין ליה מה לך בכי אנן מסקין לך לארעא דישראל אמר לון ומה הנייה לי אנא מובד מרגליתי גו ארעא מסאבתא.  לא דומה הפולטה בחיק אמו לפולטה בחיק נכריה.  רבי מאיר הוה אידמך ליה באסייא אמר אימורין לבני ארעא דישראל הא משיחכון דידכון.  אפילו כן אמר לון יהבי ערסי על גיף ימא כתיב (תהילים כד) כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה.  שבעה ימים סובבין את א"י.  ימא רבא.  ימא דטיבריא.  ימא דסמכו.  ימא דמילחא.  ימא דחולתא.  ימא דשליית.  ימא דאפמיא.  והא איכא ימא דחמץ.  דיקלטינוס הקוה נהרות ועשאו.  כתי' (במדבר כא) הנשקפה על פני הישימון.  אמר רבי חייא בריא כל מי שהוא עולה להר ישימון ומצא כמין כברה בים טיבריא זו היא בורה של מרים.  אמר רבי יוחנן שערונה רבנין והא היא מכוונא כל קבילת רעא מציעיא דכנישתא עתיקתא דסרונגין.  רבי בר קיריא ורבי לעזר הוון מטיילין באיסטרין ראו ארונות שהיו באין מחוצה לארץ לארץ.  אמר רבי בר קיריא לרבי לעזר מה הועילו אילו אני קורא עליהם (ירמיהו ב) ונחלתי שמתם לתועבה בחייכם ותבואו ותטמאו את ארצי במיתתכם.  אמר ליה כיון שהן מגיעין לארץ ישראל הן נוטלין גוש עפר ומניחין על ארונן דכתיב (דברים ל) וכפר אדמתו עמו:

דף מג, א פרק ט הלכה ד משנה  הברסים והברדסים והדלמטיקיון ומנעלות הפינון לא ילבשם עד שיבדוק.  רבי יוסי אומר אף הבאים מחוף הים וממדינת הים אינן צריכין בדיקה מפני שחזקתן בקנבס.  ומנעל של זרד אין בו משום כלאים:

דף מג, א פרק ט הלכה ד גמרא  הבורסין בריה הברדסין דילמא הדלמטיקון קובלין ומעפורין ומנעלות הפינון דרדסין.  רבי יוסי אומר אף הבאים מחוף הים וממדינת הים.  מה חוף הים וממדינת הים.  או מחוף הים שממדינת הים.  מן מה דתני כגון צור וחברותיה קיסרין וחברותיה הדא אמרה מחוף הים שממדינת הים:  אינן צריכה בדיקה.  הדא דתימר בראשונה שלא היתה הפשתן מצויה בכל מקום אבל עכשיו שהפשתן מצויה בכל מקום צריכין בדיקה.  מנעל של זרב אית אתרין דזרבין <עימיה>

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך