תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ט

דף מב, ב פרק ט הלכה ג גמרא  הוה מתני שבחיה דרבי חייה רובה קומי רבי ישמעאל בי רבי יוסי.  חד זמן חמי גו בני ולא איתכנע מן קומוי א"ל אהנו דאת מתני שבחיה.  א"ל מה עבד לך א"ל חמתי גו בני ולא איתכנע מן קומוי.  א"ל למה עבדת כן.  א"ל ייעול עלי דאין סחית לא ידעית בההיא שעתא אשגרית עיניי בכל ספר תילים אגדה.  מן ההיא שעתא מסר ליה שני תלמידין דיהלכון עימיה בגין סכנתא.  רבי יסוי צם תמניי יומין למיחמי ר"ח רובה ולסופא חמא ורגזן ידיה וכהו עינוי.  ואין תימר דהוה רבי יוסה בר נש זעיר.  חד גרדיי אתא לגבי דרבי יוחנן אמר ליה חמית בחילמי דרקיעא נפל וחד מן תלמידך סמך ליה.  א"ל וחכים את ליה.  א"ל אין אנא חמי ליה אנא חכים ליה.  עבר כל תלמידוי קומוי וחכים לרבי יוסה.  ר"ש בן לקיש צם תלת מאוון צומין למיחמי ר"ח רובה ולא חמתיה.  ובסופא שרא מצטער.  אמר מה הוה לעי באוריתא סגין מיניי.  א"ל ריבץ תורה בישראל יותר ממך ולא עוד אלא דהוה גלי.  אמר לון ולא הוינא גלי.  אמרין ליה את הוית גלי מילף והוא הוה גלי מלפה.  כד דמך רב הונא ריש גלותא אסקוניה להכא אמרי אן אנן יהבין ליה.  אמרין נייתיניה גבי רבי חייא רובא דהוא מן דידהון.  אמרין מאן בעי מיהב ליה.  אמר רבי חגיי אנא עליל יהיב ליה.  אמרו ליה עילתך את בעי דאת גב סב ואת בעי מיעול מיתב לך תמן.  אמר לון יהבון משיחתא ברגליי ואין עניית אתון גרשין.  עאל ואשכח תלת דנין יהודה בני אחריך ואין עוד.  חזקיה בני אחריך ואין עוד.  אחריך יוסף בן ישראל ואין עוד.  תלת עינוי מסתכלה אית אמר ליה אפיך אפיך שמע קליה דר"ח רובא אמר לרב יהודה בריה נפיש לרב הונא יתיב ליה ולא קביל עלוי מתיב ליה אמרין כמה דלא קביל עלוי מתיב ליה כן זרעיתיה לא פסקה לעולם ויצא משם והיה בן שמונים שנה ונכפלו לו שניו.  כתיב (בראשית מז) ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם.  יעקב כל הן דהוא מה הוא מנכי.  רבי לעזר אמר דברים בגב.  רבי חנינא אמר דברים בגב.  רבי יהושע בן לוי אמר דברים בגב.  מהו דברים בגב.  ר"ש בן לקיש אמר (תהילים קטז) אתהלך לפני ה' בארצות החיים.  והלא אין ארצות החיים אלא צור וחברותיה וקיסרין וחברותיה תמן זולת תמן שובעא.  ר"ש בן לקיש משום בר קפרא ארץ שמיתיה חיין תחילה לימות המשיח.  ומה טעם נותן נשמה לעם עליה.  אלא מעתה רבותינו שבגולה הפסידו.  אמר רבי סימיי מחליד הקב"ה לפניהן את הארץ והן מתגלגלין כנודות וכיון שהן מגיעין לא"י נפשן חוזרות עליהן.  ומה טעם והנחתי אתכם על אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחייתם.  רבי ברכיה שאל לרבי חלבו רבי חלבו שאל לרבי אימי רבי אימי שאל לר"א רבי לעזר שאל לרבי חנינה.  ואית דאמרין רבי חנינה שאל לרבי יהושע בן לוי אפילו כגון ירבעם בן נבט וחביריו.  אמר ליה גפרית ומלח שרפה כל ארצה.  אמרר בי ברכיה מן הן שאל להן והן שאל להן לא שמעינן מינה כלום.  מיי כדון כיון שנשרפה א"י נעשה בהן מידת הדין.  תני בשם רבי יהודה שבע שנים עשת א"י נשרפת הדא הוא דכתיב (דנייאל יא) והגביר ברית לרבים שבוע אחד.  כותים שבה מה היו עושים מטליות מטליות והיתה נשרפת.  כתיב (ירמיהו כ) ואתה פשחור וכל יושבי ביתך תלכו בשבי ובבל תבוא ושם תמות ושם תקבר רבי אבא בר זמינא אמר רבי חלבו ורבי חמא בר חנינא חד אמר מת שם ונקבר שם

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך