תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ט

דף מ, א פרק ט הלכה א גמרא  צמר ופשתים.  מה צמר שאין לו שם לוויי אף כל דבר שאין לו שם לוויי.  מניין שאין לו שם לוויי.  אמר רבי יהושע בן לוי כתיב (מלכים ב ג) ומישע מלך מואב היה נוקד.  מהו נוקד רועה.  והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אלים צמר.  אין לך קרוי צמר אלא צמר אלים בלבד.  אין מיטמא בנגעים אלא צמר ופשתים דכתיב (ויקרא יג) בבגד צמר או בבגד פשתים.  יכול יהו מטמאין בין צבועין בין שאינן צבועין תלמוד לומר בגד צמר או בגד פשתים.  מה פשתים כברייתה אף צמר כברייתו.  אוציא את הצבוע בידי אדם ולא אוציא את הצבוע בידי שמים תלמוד לומר (ויקרא יג) לפשתים ולצמר.  מה פתשים לבנה אף צמר לבן.  תנינן תרין כללין ולא דמיין דין לדין.  תנינן אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים בין צבועין בין לבנין.  תנינן אין מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים ובלבד לבנים.  רבי יונה בוצרייה בעי קומי רבי מנא תמן את אמר בין צבועין בין לבנים.  והכא את אמר ובלבד לבנים.  אמר ליה שנייא היא ששנה עליו הכתוב צמר צמר שני פעמים מה פשתן כברייתה אף צמר כברייתו.  אמר רבי זעירא כתיב (ויקרא טז) כתונת בד קודש ילבש.  בד שהוא עולה יחידי.  והרי צמר עולה יחידי.  פירש בקבלה (יחזקאל מד) ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי הפימית וביתה.  הא מבחוץ מותר לעלות עליהם.  מנין שהן מותרין בכלאים שנאמר (שמות לט) ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד שש משזר ואת האבנט שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני וכתיב (יחזקאל מד) פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם ולא יחגרו ביזע.  את דרש שש משש.  שש מפארי.  פארי מפארי.  מה שני תולעת דבר שיש בו רוח חיים אף כל דבר שיש בו רוח חיים.  מה צמר שאין לו שם לווי אוף פשתים שאין להם שם לווי.  רבי יונה עולה בר ישמעאל בשם רבי לעזר צמר ופשתים שטרפן אסור.  כיצד הוא עושה מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן.  אבא בר רב הונא בשם רבי ירמיה צמר ופשתים שטרפן בטלן.  רב אמר אסור בתערובתן.  מה מפליג.  מה דאמר רב בשעשאו בגד בפני עצמו מה דאמר רבי ירמיה בההיא דבעי מערבתה עם חורן.  רבי הלל בי רבי וולס היה לו בגד בשלשים ריבוא דינר ויהביה לרבי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך