תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ז

דף לד, ב פרק ז הלכה ד גמרא  במועד.  עד כמה הוא נותן לפועלים עד שליש.  רב הונא ורב ששת חד אמר שליש לשכר.  וחרנא אמר שליש לדמים:  מאימתי נקרא אנס משישקע.  אמר רבי אחא נשתקעו הבעלים ולא נתיישאו הבעלים איסורו דבר תורה.  נתייאשו הבעלים ולא נשתקעו הבעלים איסורן מדבריהן.  ויש קרקע נגזל.  אמר רבי לא אף על פי שאין קרקע נגזל יש ייאוש לקרקע:

דף לד, ב פרק ז הלכה ה משנה  הרוח שעילעלה את הגפנים על גבי תבואה יגדור מיד ואם אירעו אונס מותר.  תבואה שהיא נוטה תחת הגפן וכן בירק מחזיר ואינו מקדש.  מאימתי תבואה מתקדשת משתשליש וענבים משיעשו כפול הלבן.  תבואה שיבשה כל צורכה וענבי' שבישלו כל צרכן אינן מתקדשות:

דף לד, ב פרק ז הלכה ה גמרא  וכבן עזאי יספר.  אשכח תני רבי עקיבה אמר יחזיר.  בן עזאי אמר יספר.  מאימתי מתקדשת משתשליש.  אית תניי תני משתשריש.  מאן דתני משתשליש מסייעא לרבי יוחנן מאן דאמר משתשריש מסייעא לרבי הושעיא.  וענבים משיעשו כפול הלבן.  א"ר חנניה בריה דרבי הלל דכתיב (דברים כב) ותבואת הכרם.  כיני מתני' אינן מתקדשות:

דף לד, ב פרק ז הלכה ו משנה  עציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש.  רבי שמעון אומר זה וזה אסורין ולא מקדשין.  המעביר עציץ נקוב בכרם אם הוסיף במאתים אסור:

דף לד, ב פרק ז הלכה ו גמרא  תני אין בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב אלא הכשר זרעים בלבד.  כרבי שמעון ברם כרבנן אית חורנין.  עציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש.  התולש מעציץ נקוב חייב משאינו נקוב פטור.  עציץ נקוב אינו מכשיר את הזרעים ושאינו נקוב מכשיר את הזרעים.  רבי יוסי אמר לה סתם.  רבי חנינא מטי בה בשם רבי שמואל בר רב יצחק התורה ריבתה בטהרת זרעים.  מה טעם (ויקרא יא) וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך