תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ג

דף טז, א פרק ג הלכה ג משנה  היה ראש תור ירק ונכנס לתוך שדה ירק אחר מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו.  היתה שדהו זרועה ירק והוא מבקש ליטע בתוכה שורה של ירק <אחד> [אחר].  רבי ישמעאל אומר עד שיהא התלם מפולש מראש השדה ועד ראשו.  ור' עקיבה אומר אורך ששה טפחים ורוחב מלואו.  רבי יודה אומר רוחב כמלוא רוחב הפרסה:

דף טז, א פרק ג הלכה ג גמרא  היה ראש תור כו'.  תני בר קפרא אינו זורע לתוכה אלא מין אחד בלבד.  מה אמר רבי ישמעאל ברוחב מה אין רבי עקיבה חובש בשלש שורות אית ליה רוחב מלואו.  רבי ישמעאל שהוא חובש בשתי שורות לא כל שכן.  מה אמר רבי ישמעאל בשורה של ירק בשדה תבואה.  מה אין רבי עקיבה דהוא מיקל הכא הוא מחמיר תמן.  רבי ישמעאל דהוא מחמיר הכא לא כל שכן דיחמיר תמן.  לא צורכא דלא מה דאמר רבי ישמעאל תמן ברוחב.  כמה דאת אמר תמן לא שנייא היא רבי עקיבה היא רבי ישמעאל ברוחב.  שמואל אמר לא שנו אלא שורה אחת הא שתים אסור.  רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש תרויהון אמרי לא שנייא היא אחת היא שתים:  רבי שמעון בן לקיש אמר מותר להבקיע ארבע שורות בבקעה.  אמר רבי יוחנן ובלבד שיהו שתי שורות החיצונות נידונות כערוגה.  אמר רבי זעירא ובלבד שלשה בתוך ששה.  אמר רבי הונא טעמא דרבי יודה (דברים יא) והשקית ברגלך כגן הירק.  וכמה היא שיעורה של פרסה טפח:  תנינן הכא דרבי יודה ותנינן תמן.  אילו תניתה הכא ולא תניתה תמן הוינן אמרין מה אין רבי יודה דהוא מחמר הכא מיקל תמן.  רבנין דאילין מקילין הכא לא כל שכן יקילון תמן.  הוי צורכא מתני תמן.  או אילו תניתה תמן ולא תניתה הכא.  הוינן אמרין מה אין רבנן דאינון מחמרין תמן אינון מקילין הכא.  רבי יהודה דהוא מיקל תמן לא כל שכן דיקיל הכא.  הוי צורכא מתני הכא וצורכא מתני תמן:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך