תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק א

דף ג, ב פרק א הלכה ז גמרא  תני מניין שאין מרכיבין עץ סרק על גבי עץ מאכל ולא עץ מאכל על גבי עץ מאכל.  מין בשאינו מינו מניין תלמוד לו' (ויקרא יט) את חקותי תשמורו.  ר' יונה ר' לעז' בשם כהנא דר' לעזר היא משום חוקים שחקקתי בעולמי.  מעתה אסור לאדם הראשון.  ר' יוסי בשם רבי הילא דברי הכל היא משום חוקים שחקקתי בעולמי.  מעתה אסור להרכיב תאינה שחורה על גבי תאינה לבנה.  אמר רבי אבין ולא מכלאי הבגדים למדת.  מה כלאי בגדים שאמרתי לך שני מינין לא זה ממין זה ולא זה ממין זה.  אף כלאים שאסרתי לך בכל מקום לא זה ממין זה ולא זה ממין זה.  תני בשם רבי לעזר מותר הוא גוי לזרוע וללבוש כלאים.  אבל לא להרביע בהמתו כלאים ולא להרכיב אילנו כלאים.  למה מפני שכתוב בהן למיניהן.  והרי דשאין כתיב בהן למיניהן.  אין כתיב בציוי אלא בהוצאה.  ואם כן למה נתקללה הארץ.  ר' יודן בר שלום אמר על ידי שעברה על גזרותיו של הקב"ה.  (בראשית א) תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע.  והיא לא עשת אלא ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו.  רבי פינחס אמר שמחה בציוויה והוסיפה אילני סרק.  על דעתיה דרבי יודן בר שלום יפה נתקללה הארץ.  על דעתיה דרבי פינחס למה נתקללה הארץ.  כאינש דאמר ליט ביזא דכן איינק.  ואתיא כיי רבי נתן שלשה נכנסו לדין וארבעה יצאו מקוללין.  ארורה האדמה בעבורך.  עד כדון לית כתיב אלא בהמתך לא תרביע כלאים.  עוף מנין אית תניי תני מאת חוקותי תשמורו ואית תני מבהמתך לא תרביע כלאים הרכיב אילן והרביע עוף מאן דאמ' מחוקותי תשמורו חייב שתים מאן דאמ' מבהמתך לא תרביע אינו חייב אלא אחת.  בשהרביע בהמה והרביע עוף מאן דאמר מחקותי תשמורו אינו חייב אלא אחת מאן דאמר מבהמתך לא תרביע כלאים חייב שתים.  תני אין מרכיבין זיתים ברכב של תמרה מפני שהוא אילן באילן.  רבי יודן בעי ולית הדא פליגא על רבי לוי (תהילים קכח) אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך כשתילי זתים סביב לשולחנך.  מה זיתים אין בהר הרכבה.  אף

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך