[an error occurred while processing this directive] אודות -> על אודות מכון ממרא

על אודות מכון ממרא

מכון ממרא הוא קבוצה קטנה של תלמידי חכמים בישראל, שחיים על פי משנה תורה להרמב"ם כפשוטו ושמעודדים אחרים לעשות כך.
רוב חברי הקבוצה משתייכים לזרם המרכזי ה"בלאדי" של קהילת היהודים יוצאי תימן, השומרים את מסורת החיים על פי משנה תורה להרמב"ם מאז ימי הרמב"ם והם תלמידים של הרב יוסף בן דויד קאפח, זצוק”ל (המומחה המוביל בדורות האחרונים בלימוד ספרי הרמב"ם בכלל, ובלימוד משנה תורה בפרט).
יחד עם זאת, פיתוח הטקסטים ודיוקם נעשים בעזרתם של עשרות אנשים נוספים, יהודים שומרי מצוות מזרמים שונים, מהם חסידים ומתנגדים, אשכנזים וספרדים מהארץ ומחוצה לה.

[an error occurred while processing this directive]