תוצאות חיפוש מתקדם

חיפוש מתקדם
      חיפוש על בסיס מילים נרדפות
         
מאגרי ספרות הקודש לחיפוש:
תנ"ך תלמוד ירושלמי
משנה תלמוד בבלי
תוספתא משנה תורה להרמב"ם

התקבלו 17 תוצאות בהן הביטוי "שּׁפָר" מופיע 19 פעמים

תוצאות חיפוש מתקדם במאגר התלמוד הירושלמי

סדר זרעים, מסכת מעשר שני
  • דף לא, ב פרק ה הלכה ד גמרא:   לאחנא בני גלותא דבבל וגני גלותא דמדי ובני גלותא דיון ושאר כל גלוותהון דישראל שלמכון יסגא מודענא לכון דאימריא רכיכין וגוזליא דקיקין ושפר באנפיי ובאנפי חביריי מוספא על שתא דא תלתין יומין
סדר מועד, מסכת מגילה
  • דף ז, ב פרק א הלכה ה גמרא: כתיב ושפר באפיי ובאפי חבריי מוספה על שתא תלתין יומין ובחדא כתיב ושפר באפיין ובאפי חברייא מוספה על שתא ירח יומין מאן דאמר תלתין יומין אדר הראשון תוספת ומאן דאמר ירח יומין אדר השני תוספת אין מן הדא
סדר נזיקין, מסכת סנהדרין
  • דף ה, א פרק א הלכה ב גמרא:   רבי ינאי אמר משום ר"ג שהיה אומר אימריא רכיכין וגוזלייא דקיקין ושפר באפוי ובאפי חבריי מוספא על שתא דא תלתין יומין
תוצאות חיפוש מתקדם במאגר התלמוד הבבלי

סדר נשים, מסכת סוטה
  • דף יג, א גמרא: למכירה כירה אמר להו הבו לי איגרתא אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא ומאן ניזיל ניזיל נפתלי דקליל כי איילתא דכתיב (בראשית מט) נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר א"ר אבהו אל תקרי אמרי שפר אלא
סדר מועד, מסכת שבת
  • דף פט, ב גמרא:   שפרו ורבו עליה ישראל מדבר סיני שירדה שנאה <לעכו"ם> {לאומות העולם} עליו ומה שמו חורב שמו ופליגא דר' אבהו דא"ר אבהו הר סיני שמו ולמה נקרא הר חורב שירדה חורבה <לעכו"ם> {לאומות העולם} עליו
סדר מועד, מסכת מגילה
  • דף יא, ב גמרא: (דנייאל ו) שפר קדם דריוש והקים על מלכותא לאחשדרפניא מאה ועשרין והא איכא כורש דכתיב (עזרא א) כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' התם אשתבוחי הוא דקא משתבח בנפשיה
סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא
  • דף יד, א גמרא: איתי לרב אידי בר אבין ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל שבח שפר ושעבוד צריך לימלך לימא מאן דאמר הא לא אמר הא לא קשיא כאן בשטר הלואה דלא יהיב אינש זוזי בכדי כאן במקח וממכר דעביד אינש דזבין ארעא ליומיה
סדר נזיקין, מסכת עבודה זרה
  • דף לט, א גמרא: דקא שפכי ביה נהר גוזא ונהר גמדא אסירי אמר אביי האי חמרא דימא שרי תורא דימא אסיר וסימניך טמא טהור טהור טמא אמר רב אשי שפר נונא שרי קדש נונא אסיר וסימניך (שמות טז) קדש לה' איכא דאמרי
תוצאות חיפוש מתקדם במאגר משנה תורה להרמב"ם

ספר נשים, הלכות ייבום וחליצה
  • פרק כט:   וכך אמר לנא חתנא דנן אחריות כתובה דא כולה עיקר ונדוניא ותוספת עם שאר תנאיי כתובה קבלית עלאי ועל ירתאי בתראי ועל כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא,

דפי תוצאות
  1  2 לדף הקודם >>


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 


 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך