אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ישאר טירפת - סולקנואה םוגרת
הרוסמ ביתכ אלמ ביתכ
תישארב
תומש
ארקיו
רבדמב
םירבד
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)