אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ב"ל קרפ תומש


סולקנוא הרוסמ ביתכ
אל תומש
,ןורהא לע םעה להקייו ;רהה ןמ תדרל השמ ששוב יכ ,םעה אריו   א,בל תומש
השמ הז יכ ,ונינפל וכלי רשא םיהולא ונל השע םוק וילא ורמאיו        
       .ול היה המ ונעדי אל ,םיירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה        
םכינב םכישנ ינזואב רשא בהזה ימזנ וקרפ ,ןורהא םהילא רמאיו   ב,בל תומש
                   .יילא ,ואיבהו ;םכיתונבו        
.ןורהא לא ,ואיביו ;םהינזואב רשא בהזה ימזנ תא ,םעה לכ וקרפתיו   ג,בל תומש
הלא--ורמאיו ;הכסמ לגע ,והשעיו ,טרחב ותוא רציו ,םדימ חקייו   ד,בל תומש
            .םיירצמ ץראמ ךולעה רשא ,לארשי ךיהולא        
הוהיל גח ,רמאיו ןורהא ארקיו ;וינפל חבזמ ןבייו ,ןורהא אריו   ה,בל תומש
                            .רחמ        
לוכאל םעה בשייו ;םימלש ושיגיו תולוע ולעיו ,תרחוממ ומיכשיו   ו,בל תומש
                   {פ} .קחצל ומוקיו ,התשו        

ץראמ תילעה רשא ,ךמע תחיש יכ--דר ךל  :השמ לא ,הוהי רבדיו   ז,בל תומש
                           .םיירצמ        
ווחתשיו ;הכסמ לגע ,םהל ושע--םיתיוויצ רשא ךרדה ןמ ,רהמ ורס   ח,בל תומש
ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהולא הלא ,ורמאיו ,ול וחבזיו ,ול        
                           .םיירצמ        
.אוה ףרוע השק םע הנהו ,הזה םעה תא יתיאר :השמ לא ,הוהי רמאיו   ט,בל תומש
.לודג יוגל ,ךתוא השעאו ;םלכאו ,םהב יפא רחייו--יל החינה ,התעו   י,בל תומש
,ךמעב ךפא הרחי הוהי המל ,רמאיו ;ויהולא הוהי ינפ תא ,השמ לחיו   אי,בל תומש
         .הקזח דיבו לודג חוכב ,םיירצמ ץראמ תאצוה רשא        
,םירהב םתוא גורהל םאיצוה הערב  ,רומאל םיירצמ ורמאי המל   בי,בל תומש
 .ךמעל הערה לע םחניהו ,ךפא ןורחמ בוש ;המדאה ינפ לעמ ,םתולכלו        
רבדתו  ,ךב םהל תעבשנ רשא ,ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רוכז   גי,בל תומש
,יתרמא רשא תאזה ץראה לכו ;םיימשה יבכוככ םכערז תא הברא ,םהילא        
                  .םלועל ,ולחנו ,םכערזל ןתא        
      {פ} .ומעל תושעל רביד רשא ,הערה לע ,הוהי ,םחנייו   די,בל תומש

םיבותכ תוחול--ודיב תודעה תוחול ינשו ,רהה ןמ השמ דרייו ןפייו   וט,בל תומש
              .םיבותכ םה הזמו הזמ ,םהירבע ינשמ        
לע תורח ,אוה םיהולא בתכמ בתכמהו ;המה םיהולא השעמ ,תוחולהו   זט,בל תומש
                           .תוחולה        
המחלמ לוק  ,השמ לא רמאיו ;ועירב ,םעה לוק תא עושוהי עמשיו   זי,בל תומש
                           .הנחמב        
,תונע לוק ;השולח תונע ,לוק ןיאו ,הרובג תונע לוק ןיא ,רמאיו   חי,בל תומש
                         .עמוש יכונא        
ףא רחייו ;תולוחמו ,לגעה תא אריו ,הנחמה לא ברק רשאכ ,יהיו   טי,בל תומש
      .רהה תחת ,םתוא רבשיו ,תוחולה תא וידימ ךלשיו ,השמ        
רזייו ;קד רשא דע ,ןחטיו ,שאב ףורשיו ,ושע רשא לגעה תא חקייו   כ,בל תומש
               .לארשי ינב תא קשיו ,םימה ינפ לע        
האטח ,וילע תאבה יכ  :הזה םעה ךל השע המ ,ןורהא לא השמ רמאיו   אכ,בל תומש
                           .הלודג        
 .אוה ערב יכ ,םעה תא תעדי התא ;ינודא ףא רחיי לא ,ןורהא רמאיו   בכ,בל תומש
,שיאה השמ הז יכ  :ונינפל וכלי רשא םיהולא ונל השע ,יל ורמאיו   גכ,בל תומש
         .ול היה המ ,ונעדי אל--םיירצמ ץראמ ונלעה רשא        
אצייו ,שאב והכילשאו ;יל ונתייו ,וקרפתה ,בהז ימל ,םהל רמואו   דכ,בל תומש
                          .הזה לגעה        
 .םהימקב הצמשל ,ןורהא וערפ יכ :אוה עורפ יכ ,םעה תא השמ אריו   הכ,בל תומש
,וילא ופסאייו ;יילא הוהיל ימ ,רמאיו ,הנחמה רעשב ,השמ דומעיו   וכ,בל תומש
                         .יול ינב לכ        
;וכרי לע ,וברח שיא ומיש ,לארשי יהולא הוהי רמא הכ ,םהל רמאיו   זכ,בל תומש
והעיר תא שיאו ויחא תא שיא וגרהו ,הנחמב רעשל רעשמ ובושו ורבע        
                       .ובורק תא שיאו        
תשולשכ  ,אוהה םויב םעה ןמ לופייו ;השמ רבדכ ,יול ינב ושעיו   חכ,בל תומש
                          .שיא יפלא        
תתלו--ויחאבו ,ונבב שיא יכ ,הוהיל םויה םכדי ואלמ ,השמ רמאיו   טכ,בל תומש
                      .הכרב ,םויה םכילע        
,התעו ;הלודג האטח םתאטח םתא ,םעה לא השמ רמאיו ,תרחוממ ,יהיו   ל,בל תומש
           .םכתאטח דעב ,הרפכא יילוא ,הוהי לא הלעא        
ושעיו ,הלודג האטח הזה םעה אטח ,אנא :רמאיו ,הוהי לא השמ בשיו   אל,בל תומש
                       .בהז יהולא ,םהל        
    .תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ,ןיא םאו ;םתאטח אשית םא ,התעו   בל,בל תומש
      .ירפסמ ונחמא ,יל אטח רשא ימ :השמ לא ,הוהי רמאיו   גל,בל תומש
;ךינפל ךלי ,יכאלמ הנה--ךל יתרביד רשא לא ,םעה תא החנ ךל התעו   דל,בל תומש
              .םתאטח םהילע יתדקפו ,ידקופ םויבו        
{ס} .ןורהא השע רשא ,לגעה תא ושע רשא לע ,םעה תא ,הוהי ףוגייו   הל,בל תומש
גל תומש
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)