אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ט"י קרפ ילשמ


הרוסמ ביתכ
חי ילשמ
       .ליסכ אוהו ,ויתפש שקיעמ  --ומותב ךלוה ,שר~בוט   א,טי ילשמ
         .אטוח םיילגרב ץאו  ;בוט~אל שפנ תעד~אלב םג   ב,טי ילשמ
        .וביל ףעזי ,הוהי~לעו  ;וכרד ףלסת ,םדא תלוויא   ג,טי ילשמ
        .דרפיי והעירמ ,לדו  ;םיבר םיעיר ,ףיסוי--ןוה   ד,טי ילשמ
        .טלמיי אל ,םיבזכ חיפיו  ;הקניי אל ,םירקש דע   ה,טי ילשמ
          .ןתמ שיאל ,ערה~לכו  ;בידנ~ינפ ולחי ,םיבר   ו,טי ילשמ
 םירמא ףדרמ;ונממ וקחר ,והעירמ יכ ףא  --והואנש ,שר~יחא לכ   ז,טי ילשמ
                           .המה~ול        
        .בוט~אוצמל ,הנובת רמוש  ;ושפנ בהוא ,בל~הנוק   ח,טי ילשמ
          .דבאי ,םיבזכ חיפיו  ;הקניי אל ,םירקש דע   ט,טי ילשמ

       .םירשב לושמ דבעל~יכ ,ףא  ;גונעת ליסכל הואנ~אל   י,טי ילשמ
         .עשפ~לע רובע ,ותראפתו  ;ופא ךיראה ,םדא לכש   אי,טי ילשמ
          .ונוצר בשע~לע לטכו  ;ךלמ ףעז ,ריפככ םהנ   בי,טי ילשמ
       .השיא יניידמ ,דרוט ףלדו  ;ליסכ ןב ,ויבאל תווה   גי,טי ילשמ
         .תלכשמ השיא ,הוהימו  ;תובא תלחנ ,ןוהו תיב   די,טי ילשמ
            .בערת היימר שפנו  ;המדרת ליפת ,הלצע   וט,טי ילשמ
          .תומי ויכרד הזוב  ;ושפנ רמוש ,הוצמ רמוש   זט,טי ילשמ
           .ול~םלשי ,ולומגו  ;לד ןנוח ,הוהי הוולמ   זי,טי ילשמ
      .ךשפנ אשית~לא ,ותימה~לאו  ;הווקת שי~יכ ,ךנב רסי   חי,טי ילשמ
       .ףיסות דועו ,ליצת~םא יכ  :שנוע אשונ ,המח~לודג   טי,טי ילשמ
         .ךתירחאב םכחת ,ןעמל  --רסומ לבקו ,הצע עמש   כ,טי ילשמ
         .םוקת איה ,הוהי תצעו  ;שיא~בלב תובשחמ תובר   אכ,טי ילשמ
            .בזכ שיאמ ,שר~בוטו  ;ודסח םדא תוואת   בכ,טי ילשמ
         .ער דקפיי~לב ,ןילי עבשו  ;םייחל הוהי תארי   גכ,טי ילשמ
        .הנבישי אל ,והיפ~לא~םג  ;תחלצב ,ודי לצע ןמט   דכ,טי ילשמ
        .תעד ןיבי ,ןובנל חיכוהו  ;םירעי יתפו ,הכת ץל   הכ,טי ילשמ
           .ריפחמו שיבמ ,ןב  --םא חירבי ,בא~דדשמ   וכ,טי ילשמ
          .תעד~ירמאמ ,תוגשל  ;רסומ עומשל ,ינב~לדח   זכ,טי ילשמ
        .ןווא~עלבי ,םיעשר יפו  ;טפשמ ץילי ,לעיילב דע   חכ,טי ילשמ
         .םיליסכ וגל ,תומולהמו  ;םיטפש םיצלל ונוכנ   טכ,טי ילשמ
כ ילשמ
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)