אל סנונית מאגר ספרות הקודש
א"ל קרפ והימרי


הרוסמ ביתכ
ל והימרי
,ועיגרהל ךולה ;ברח ידירש םע ,רבדמב ןח אצמ ,הוהי רמא ,הכ  א,אל והימרי
                           .לארשי        
  .דסח ךיתכשמ ןכ לע ,ךיתבהא םלוע תבהאו ;יל הארנ הוהי ,קוחרמ  ב,אל והימרי
לוחמב תאציו ,ךייפות ידעת דוע :לארשי תלותב ,תינבנו ךנבא דוע  ג,אל והימרי
                           .םיקחשמ        
     .ולליחו ,םיעטונ ועטנ ;ןורמוש ירהב ,םימרכ יעטית דוע  ד,אל והימרי
הוהי לא ,ןויצ הלענו ומוק ;םיירפא רהב םירצונ וארק ,םוי שי יכ  ה,אל והימרי
                        {פ} .וניהולא        

ועימשה ;םייוגה שארב ,ולהצו ,החמש בוקעיל ונור ,הוהי רמא הכ יכ  ו,אל והימרי
       .לארשי תיראש תא ,ךמע תא הוהי עשוה ,ורמאו ,וללה        
רוויע םב--ץרא יתכרימ םיתצביקו  ,ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה  ז,אל והימרי
       .הנה ובושי ,לודג להק :וידחי תדלויו הרה ,חסיפו        
רשי ךרדב ,םימ ילחנ לא םכילוא ,םליבוא םינונחתבו ,ואובי יכבב  ח,אל והימרי
 {ס} .אוה ירוכב םיירפאו ,באל לארשיל יתייה יכ :הב ולשכיי אל        

לארשי הרזמ ,ורמאו ;קחרממ םייאב ודיגהו ,םייוג הוהי רבד ועמש  ט,אל והימרי
                 .ורדע העורכ ,ורמשו ,ונצבקי        
         .ונממ קזח דימ ,ולאגו ;בוקעי תא ,הוהי הדפ יכ  י,אל והימרי
שרית לעו ןגד לע הוהי בוט לא ורהנו ,ןויצ םורמב וננירו ,ואבו  אי,אל והימרי
ופיסוי אלו ,הוור ןגכ םשפנ התייהו ;רקבו ןאצ ינב לעו ,רהצי לעו        
                         .דוע הבאדל        
םלבא יתכפהו  ;וידחי םינקזו םירוחבו ,לוחמב הלותב חמשת זא  בי,אל והימרי
             .םנוגימ ,םיתחמישו ,םיתמחינו ,ןוששל        
 .הוהי םואנ ,ועבשי יבוט תא ימעו ;ןשד ,םינהוכה שפנ יתיווירו  גי,אל והימרי
                             {ס}        

לע הכבמ  ,לחר--םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק ,הוהי רמא הכ  די,אל והימרי
          {ס} .ונניא יכ ,הינב לע םחניהל הנאמ ;הינב        

רכש שי יכ  :העמדמ ,ךייניעו ,יכבמ ךלוק יענמ ,הוהי רמא הכ  וט,אל והימרי
            .ביוא ץראמ ,ובשו ,הוהי םואנ ,ךתלועפל        
    {ס} .םלובגל ,םינב ובשו ;הוהי םואנ ,ךתירחאל הווקת שיו  זט,אל והימרי

;דמול אל לגעכ ,רסוויאו ינתרסיי ,דדונתמ םיירפא ,יתעמש עומש  זי,אל והימרי
             .ייהולא הוהי התא יכ ,הבושאו ינבישה        
םגו יתשוב ;ךרי לע יתקפס ,יעדוויה ירחאו ,יתמחינ ,יבוש ירחא יכ  חי,אל והימרי
                .יירוענ תפרח יתאשנ יכ ,יתמלכנ        
רוכז  ,וב ירבד ידמ יכ--םיעושעש דלי םא ,םיירפא יל ריקי ןבה  טי,אל והימרי
 {ס} .הוהי םואנ ,ונמחרא םחר--ול ייעמ ומה ,ןכ לע ;דוע ונרכזא        

ךרד הליסמל  ,ךביל יתיש ,םירורמת ךל ימיש ,םינויצ ךל יביצה  כ,אל והימרי
         .הלא ךיירע לא יבוש ,לארשי תלותב יבוש ;תכלה        
הבקנ ,ץראב השדח הוהי ארב יכ  :הבבושה תבה ,ןיקמחתת ייתמ דע  אכ,אל והימרי
                       {ס} .רבג בבוסת        

ץראב הזה רבדה תא ורמאי דוע ,לארשי יהולא ,תואבצ הוהי רמא הכ  בכ,אל והימרי
רה--קדצ הוונ  ,הוהי ךכרבי  :םתובש תא יבושב ,וירעבו הדוהי        
                            .שדקה        
    .רדעב ועסנו ,םירכיא :וידחי ,וירע לכו הדוהי הב ובשיו  גכ,אל והימרי
         .יתאלימ ,הבאד שפנ לכו ;הפיע שפנ ,יתיוורה יכ  דכ,אל והימרי
         {ס} .יל הברע ,יתנשו ;האראו יתוציקה ,תאז לע  הכ,אל והימרי

תיב תאו לארשי תיב תא ,יתערזו ;הוהי םואנ ,םיאב םימי הנה  וכ,אל והימרי
                 .המהב ערזו ,םדא ערז ,הדוהי        
 :ערהלו דיבאהלו--סורהלו ץותנלו שותנל ,םהילע יתדקש רשאכ היהו  זכ,אל והימרי
           .הוהי םואנ ,עוטנלו תונבל םהילע דוקשא ןכ        
.הניהקת ,םינב ינישו ;רסוב ולכא תובא ,דוע ורמאי אל--םהה םימיב  חכ,אל והימרי
 .ויניש הניהקת ,רסובה לכואה םדאה לכ :תומי ,ונוועב שיא םא יכ  טכ,אל והימרי
                             {ס}        

תיב תאו לארשי תיב תא ,יתרכו ;הוהי םואנ ,םיאב םימי הנה  ל,אל והימרי
                      .השדח תירב--הדוהי        
ץראמ םאיצוהל ,םדיב יקיזחה םויב ,םתובא תא יתרכ רשא ,תירבכ אל  אל,אל והימרי
 .הוהי םואנ--םב יתלעב יכונאו ,יתירב תא ורפה המה רשא :םיירצמ        
םואנ  ,םהה םימיה ירחא לארשי תיב תא תורכא רשא תירבה תאז יכ  בל,אל והימרי
םהל יתייהו  ;הנבתכא םביל לעו ,םברקב יתרות תא יתתנ ,הוהי        
                 .םעל יל ויהי המהו ,םיהולאל        
תא  ,ועד  ,רומאל ויחא תא שיאו והעיר תא שיא ,דוע ודמלי אלו  גל,אל והימרי
יכ--הוהי םואנ ,םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדיי םלוכ יכ  :הוהי        
           {ס} .דוע רוכזא אל םתאטחלו ,םנוועל חלסא        

רואל  ,םיבכוכו חרי תוקוח ,םמוי רואל שמש ןתונ ,הוהי רמא הכ  דל,אל והימרי
         .ומש תואבצ הוהי ,וילג ומהיו םיה עגור ;הליל        
,ותבשי לארשי ערז םג ;הוהי םואנ ,יינפלמ הלאה םיקוחה ושומי םא  הל,אל והימרי
               {ס} .םימיה לכ--יינפל יוג תויהמ        

 :הטמל ,ץרא ידסומ ורקחייו ,הלעמלמ םיימש ודמי םא ,הוהי רמא הכ  ול,אל והימרי
  {ס} .הוהי םואנ ,ושע רשא לכ לע לארשי ערז לכב סאמא ינא םג        

רעש לאננח לדגממ ,הוהיל ריעה התנבנו ;הוהי םואנ ,םיאב םימי הנה  זל,אל והימרי
                           .הניפה        
      .התעוג ,בסנו ;ברג תעבג לע ,ודגנ הדימה וק דוע אציו  חל,אל והימרי
רעש תניפ דע ןורדק לחנ דע תומדשה לכו ןשדהו םירגפה קמעה לכו  טל,אל והימרי
 .םלועל ,דוע סרהיי אלו שתניי אל :הוהיל שדוק ,החרזמ םיסוסה        
                             {פ}        
בל והימרי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)