אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ד"ל קרפ םירבד


סולקנוא הרוסמ ביתכ
גל םירבד
;וחרי ינפ לע רשא הגספה שאר ,ובנ רה לא באומ תוברעמ השמ לעיו   א,דל םירבד
          .ןד דע--דעלגה תא ,ץראה לכ תא הוהי והאריו        
םיה דע ,הדוהי ץרא לכ תאו ;השנמו םיירפא ץרא תאו ,ילתפנ לכ תאו   ב,דל םירבד
                           .ןורחאה        
      .רעוצ דע ,םירמתה ריע וחרי תעקב רכיכה תאו בגנה תאו   ג,דל םירבד
בוקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה תאז ,וילא הוהי רמאיו   ד,דל םירבד
     .רובעת אל המשו ,ךיניעב ךיתיארה ;הננתא ,ךערזל ,רומאל        
        .הוהי יפ לע--באומ ץראב ,הוהי דבע השמ םש תמיו   ה,דל םירבד
תא שיא עדי אלו ;רועפ תיב לומ ,באומ ץראב יגב ותוא רובקיו   ו,דל םירבד
                    .הזה םויה דע ,ותרובק        
  .וחיל סנ אלו ,וניע התהכ אל ;ותומב ,הנש םירשעו האמ ןב השמו   ז,דל םירבד
ימי ,ומתייו ;םוי םישולש ,באומ תוברעב השמ תא לארשי ינב וכביו   ח,דל םירבד
                        .השמ לבא יכב        
;וילע  ,וידי תא השמ ךמס יכ--המכח חור אלמ ,ןונ ןב עושוהיו   ט,דל םירבד
   .השמ תא ,הוהי הוויצ רשאכ ,ושעיו ,לארשי ינב וילא ועמשיו        
 .םינפ לא םינפ ,הוהי ועדי רשא ,השמכ ,לארשיב דוע איבנ םק אלו   י,דל םירבד
הערפל ,םיירצמ ץראב תושעל ,הוהי וחלש רשא םיתפומהו תותואה לכל  אי,דל םירבד
                   .וצרא לכלו ,וידבע לכלו        
לכ יניעל ,השמ השע רשא ,לודגה ארומה לוכלו ,הקזחה דיה לוכלו  בי,דל םירבד
                         {ש} .לארשי        
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)