אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ג"כ קרפ תישארב


סולקנוא הרוסמ ביתכ
בכ תישארב
 .הרש ייח ,ינש--םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ ,הרש ייח ויהיו  א,גכ תישארב
,םהרבא אוביו  ;ןענכ ץראב--ןורבח איה עברא תירקב ,הרש תמתו  ב,גכ תישארב
                     .התוכבלו הרשל דופסל        
      .רומאל ,תח ינב לא רבדיו ;ותמ ינפ לעמ ,םהרבא םקיו  ג,גכ תישארב
יתמ הרבקאו ,םכמיע רבק תזוחא יל ונת ;םכמיע ,יכונא בשותו רג  ד,גכ תישארב
                           .יינפלמ        
              .ול רומאל ,םהרבא תא תח ינב ונעיו  ה,גכ תישארב
תא רובק ,ונירבק רחבמב--ונכותב התא םיהולא אישנ ,ינודא ונעמש  ו,גכ תישארב
       .ךתמ רובקמ ,ךממ הלכי אל ורבק תא--ונממ שיא ;ךתמ        
            .תח ינבל ,ץראה םעל וחתשיו םהרבא םקיו  ז,גכ תישארב
יתמ תא רובקל  ,םכשפנ תא שי םא  :רומאל  ,םתיא רבדיו  ח,גכ תישארב
          .רחוצ ןב ןורפעב יל ועגפו ,ינועמש--יינפלמ        
אלמ ףסכב  :והדש הצקב ,רשא ,ול רשא הלפכמה תרעמ תא ,יל ןתייו  ט,גכ תישארב
               .רבק תזוחאל--םככותב ,יל הננתיי        
ינזואב ,םהרבא תא יתיחה ןורפע ןעיו ;תח ינב ךותב ,בשוי ןורפעו  י,גכ תישארב
              .רומאל ,וריע רעש יאב לוכל ,תח ינב        
יניעל ;היתתנ ךל וב רשא הרעמהו ,ךל יתתנ הדשה--ינעמש ינודא אל  אי,גכ תישארב
                 .ךתמ רובק ,ךל היתתנ ימע ינב        
                 .ץראה םע ינפל ,םהרבא וחתשיו  בי,גכ תישארב
 :ינעמש ,ול התא םא ךא ,רומאל ,ץראה םע ינזואב ןורפע לא רבדיו  גי,גכ תישארב
         .המש ,יתמ תא הרבקאו ,ינממ חק ,הדשה ףסכ יתתנ        
               .ול רומאל ,םהרבא תא ןורפע ןעיו  די,גכ תישארב
תאו ;איה המ ,ךניבו יניב ףסכ לקש תואמ עברא ץרא--ינעמש ינודא  וט,גכ תישארב
                         .רובק ,ךתמ        
רביד רשא ףסכה תא ,ןורפעל םהרבא לוקשיו ,ןורפע לא ,םהרבא עמשיו  זט,גכ תישארב
        .רחוסל רבוע ,ףסכ לקש תואמ עברא--תח ינב ינזואב        
הרעמהו ,הדשה  :ארממ ינפל ,רשא ,הלפכמב רשא ,ןורפע הדש םקיו  זי,גכ תישארב
        .ביבס ולובג לכב רשא ,הדשב רשא ץעה לכו ,וב רשא        
       .וריע רעש יאב ,לוכב ,תח ינב יניעל ,הנקמל םהרבאל  חי,גכ תישארב
ינפ לע הלפכמה הדש תרעמ לא ,ותשא הרש תא םהרבא רבק ןכ ירחאו  טי,גכ תישארב
                .ןענכ ,ץראב :ןורבח איה--ארממ        
 .תח ינב ,תאמ :רבק תזוחאל--םהרבאל ,וב רשא הרעמהו הדשה םקיו  כ,גכ תישארב
                             {ס}        
דכ תישארב
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)