אל סנונית מאגר ספרות הקודש
א"כ קרפ רבדמב


סולקנוא הרוסמ ביתכ
כ רבדמב
;םירתאה ךרד ,לארשי אב יכ ,בגנה בשוי ,דרע ךלמ ינענכה עמשיו   א,אכ רבדמב
                .יבש ונממ בשיו ,לארשיב םחלייו        
,ידיב הזה םעה תא ןתית ןותנ םא :רמאיו ,הוהיל רדנ לארשי רדייו   ב,אכ רבדמב
                      .םהירע תא יתמרחהו        
תאו  ,םהתא םרחיו ,ינענכה תא ןתייו ,לארשי לוקב הוהי עמשיו   ג,אכ רבדמב
             {פ} .המרוח ,םוקמה םש ארקיו ;םהירע        

,םעה שפנ רצקתו ;םודא ץרא תא בובסל ,ףוס םי ךרד רהה רוהמ ועסיו   ד,אכ רבדמב
                            .ךרדב        
 :רבדמב תומל ,םיירצממ ונותילעה המל ,השמבו םיהולאב ,םעה רבדיו   ה,אכ רבדמב
        .לקולקה םחלב הצק ונשפנו ,םימ ןיאו םחל ןיא יכ        
,בר םע תמיו ;םעה תא וכשניו ,םיפרשה םישחנה תא םעב הוהי חלשיו   ו,אכ רבדמב
                           .לארשימ        
לא ללפתה--ךבו הוהיב ונרביד יכ ,ונאטח ורמאיו השמ לא םעה אוביו   ז,אכ רבדמב
       .םעה דעב ,השמ ללפתיו ;שחנה תא ונילעמ רסיו ,הוהי        
לכ ,היהו ;סנ לע ,ותוא םישו ,ףרש ךל השע ,השמ לא הוהי רמאיו   ח,אכ רבדמב
                   .יחו ,ותוא הארו ,ךושנה        
תא שחנה ךשנ םא ,היהו ;סנה לע והמישיו ,תשוחנ שחנ השמ שעיו   ט,אכ רבדמב
               .יחו ,תשוחנה שחנ לא טיבהו ,שיא        
              .תובואב ,ונחיו ;לארשי ינב ,ועסיו   י,אכ רבדמב
,באומ ינפ לע רשא רבדמב םירבעה ייעב ונחיו ;תובואמ ,ועסיו  אי,אכ רבדמב
                         .שמשה חרזממ        
                 .דרז לחנב ,ונחיו ;ועסנ ,םשמ  בי,אכ רבדמב
 :ירומאה לובגמ אצויה ,רבדמב רשא ןונרא רבעמ ונחיו ,ועסנ ,םשמ  גי,אכ רבדמב
          .ירומאה ןיבו באומ ןיב ,באומ לובג ןונרא יכ        
םילחנה תאו ,הפוסב בהו תא  :הוהי תומחלמ רפסב ,רמאיי ןכ לע  די,אכ רבדמב
                           .ןונרא        
      .באומ לובגל ,ןעשנו ;רע תבשל הטנ רשא ,םילחנה דשאו  וט,אכ רבדמב
הנתאו ,םעה תא ףוסא ,השמל הוהי רמא רשא ,ראבה איה :הראב ,םשמו  זט,אכ רבדמב
                        {ס} .םימ םהל        

       .הל ונע ,ראב ילע :תאזה הרישה תא ,לארשי רישי זא  זי,אכ רבדמב
,רבדממו ;םתונעשמב ,קקוחמב ,םעה יבידנ הורכ ,םירש הורפח ראב  חי,אכ רבדמב
                            .הנתמ        
               .תומב ,לאילחנמו ;לאילחנ ,הנתממו  טי,אכ רבדמב
ינפ לע  ,הפקשנו ;הגספה ,שאר--באומ הדשב רשא איגה ,תומבמו   כ,אכ רבדמב
                        {פ} .ןומישיה        

       .רומאל ירומאה ךלמ ןוחיס לא ,םיכאלמ לארשי חלשיו  אכ,אכ רבדמב
ךלמה ךרדב :ראב ימ ,התשנ אל--םרכבו הדשב הטינ אל ,ךצראב הרבעא  בכ,אכ רבדמב
                  .ךלובג רובענ רשא דע ,ךלנ        
ומע לכ תא ןוחיס ףוסאיו ,ולובגב רובע ,לארשי תא ןוחיס ןתנ אלו  גכ,אכ רבדמב
    .לארשיב ,םחלייו ;הצהי אוביו ,הרבדמה לארשי תארקל אצייו        
ינב דע קובי דע ,ןונראמ וצרא תא שרייו ;ברח יפל ,לארשי והכיו  דכ,אכ רבדמב
                 .ןומע ינב לובג ,זע יכ--ןומע        
,ירומאה ירע לכב לארשי בשייו ;הלאה םירעה לכ תא ,לארשי חקייו  הכ,אכ רבדמב
                     .היתונב לכבו ןובשחב        
באומ ךלמב םחלנ אוהו ;איה ירומאה ךלמ ןוחיס ריע ,ןובשח יכ  וכ,אכ רבדמב
           .ןונרא דע ודימ וצרא לכ תא חקייו ,ןושארה        
 .ןוחיס ריע ,ןנוכיתו הנבית ;ןובשח ואוב ,םילשומה ורמאי ןכ לע  זכ,אכ רבדמב
ילעב  ,באומ רע הלכא  :ןוחיס תירקמ הבהל ,ןובשחמ האצי שא יכ  חכ,אכ רבדמב
                         .ןונרא תומב        
,תיבשב ויתונבו ,םיטילפ וינב ןתנ ;שומכ םע תדבא ,באומ ךל יוא  טכ,אכ רבדמב
                     .ןוחיס ,ירומא ךלמל        
   .אבדימ דע רשא ,חפונ דע םישנו ;ןוביד דע ,ןובשח דבא םרינו   ל,אכ רבדמב
                  .ירומאה ץראב ,לארשי בשייו  אל,אכ רבדמב
רשא ירומאה תא ,שרויו ;היתונב ודכליו ,רזעי תא לגרל השמ חלשיו  בל,אכ רבדמב
                             .םש        
ומע לכו אוה םתארקל ןשבה ךלמ גוע אצייו ;ןשבה ךרד ,ולעיו ונפיו  גל,אכ רבדמב
                       .יערדא ,המחלמל        
לכ תאו ותוא יתתנ ךדיב יכ--ותוא ארית לא ,השמ לא הוהי רמאיו  דל,אכ רבדמב
רשא ,ירומאה ךלמ ןוחיסל תישע רשאכ--ול תישעו ;וצרא תאו ,ומע        
                        .ןובשחב בשוי        
;דירש ול ריאשה יתלב דע  ,ומע לכ תאו וינב תאו ותוא וכיו  הל,אכ רבדמב
                      .וצרא תא ,ושרייו        
בכ רבדמב
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)