אל סנונית מאגר ספרות הקודש
א"י קרפ לאינד


אלמ ביתכ
י לאינד
     .ול ,זועמלו קיזחמל ידמע--ידמה שוירדל ,תחא תנשב ינאו   א,אי לאינד
יעיברהו ,סרפל םידמע םיכלמ השלש דוע הנה ;ךל דיגא תמא ,התעו   ב,אי לאינד
  .ןוי תוכלמ תא לכה ריעי ,ורשעב ותקזחכו ,לכמ לודג רשע רישעי        
         .ונוצרכ השעו ,בר לשממ לשמו ;רובג ךלמ ,דמעו   ג,אי לאינד
אלו ,ותירחאל אלו ;םימשה תוחור עבראל ץחתו ,ותוכלמ רבשת ודמעכו   ד,אי לאינד
      .הלא דבלמ םירחאלו ,ותוכלמ שתנת יכ--לשמ רשא ולשמכ        
 .ותלשממ בר לשממ ,לשמו וילע קזחיו ;וירש ןמו ,בגנה ךלמ קזחיו   ה,אי לאינד
תושעל  ,ןופצה ךלמ לא אובת בגנה ךלמ תבו ,ורבחתי ,םינש ץקלו   ו,אי לאינד
איה ןתנתו  ,וערזו דמעי אלו ,עורזה חוכ רצעת אלו ;םירשימ        
                .םיתעב הקזחמו ,הדליהו היאיבמו        
,ןופצה ךלמ זועמב אביו ,ליחה לא אביו ;ונכ ,הישרש רצנמ דמעו   ז,אי לאינד
                      .קיזחהו ,םהב השעו        
;םירצמ אבי--יבשב ,בהזו ףסכ םתדמח ילכ םע םהיכסנ םע םהיהלא םגו   ח,אי לאינד
                 .ןופצה ךלממ ,דמעי םינש אוהו        
            .ותמדא לא ,בשו ,בגנה ךלמ תוכלמב ,אבו   ט,אי לאינד
בשיו ;רבעו ףטשו ,אוב אבו ,םיבר םיליח ןומה ופסאו ,ורגתי ונבו   י,אי לאינד
                      .הזעמ דע ,ורגתיו        
ןומה דימעהו ;ןופצה ךלמ םע ומע םחלנו אציו ,בגנה ךלמ רמרמתיו  אי,אי לאינד
                    .ודיב ןומהה ןתנו ,בר        
        .זועי אלו ,תואבר ליפהו ;ובבל םורי ,ןומהה אשנו  בי,אי לאינד
םינש םיתעה ץקלו ;ןושארה ןמ בר ןומה דימעהו ,ןופצה ךלמ בשו  גי,אי לאינד
               .בר שוכרבו לודג ליחב ,אוב אובי        
ואשני ,ךמע יצירפ ינבו ;בגנה ךלמ לע ודמעי םיבר ,םהה םיתעבו  די,אי לאינד
                    .ולשכנו--ןוזח דימעהל        
אל ,בגנה תוערזו ;תורצבמ ריע דכלו הללוס ךפשיו ,ןופצה ךלמ אביו  וט,אי לאינד
              .דמעל חכ ןיאו ,וירחבמ םעו ,ודמעי        
הלכו ,יבצה ץראב דמעיו ;וינפל דמוע ןיאו ,ונוצרכ וילא אבה שעיו  זט,אי לאינד
                            .ודיב        
םישנה תבו ;השעו--ומע םירשיו ,ותוכלמ לכ ףקתב אובל וינפ םשיו  זי,אי לאינד
            .היהת ול אלו דמעת אלו ,התיחשהל ול ןתי        
ותפרח יתלב ,ול ותפרח ןיצק תיבשהו ;םיבר דכלו ,םייאל וינפ בשיו  חי,אי לאינד
                          .ול בישי        
        .אצמי אלו ,לפנו לשכנו ;וצרא יזועמל ,וינפ בשיו  טי,אי לאינד
אלו ,רבשי םידחא םימיבו ;תוכלמ רדה ,שגונ ריבעמ ונכ לע דמעו   כ,אי לאינד
                      .המחלמב אלו םיפאב        
קיזחהו ,הולשב אבו ;תוכלמ דוה וילע ונתנ אלו ,הזבנ ונכ לע דמעו  אכ,אי לאינד
                       .תוקלקלחב תוכלמ        
      .תירב דיגנ ,םגו ;ורבשיו ,וינפלמ ופטשי ףטשה תוערזו  בכ,אי לאינד
      .יוג טעמב ,םצעו הלעו ;המרמ השעי ,וילא תורבחתה ןמו  גכ,אי לאינד
תובאו ויתבא ושע אל רשא השעו ,אובי ,הנידמ ינמשמבו הולשב  דכ,אי לאינד
,ויתבשחמ בשחי םירצבמ לעו ;רוזבי םהל שוכרו ללשו הזב ,ויתבא        
                           .תע דעו        
הרגתי בגנה ךלמו  ,לודג ליחב ,בגנה ךלמ לע ובבלו וחכ רעיו  הכ,אי לאינד
וילע ובשחי יכ ,דמעי אלו ;דאמ דע םוצעו לודג ליחב ,המחלמל        
                           .תובשחמ        
    .םיבר םיללח ,ולפנו ;ףוטשי וליחו ,והורבשי וגב תפ ילכאו  וכ,אי לאינד
,חלצת אלו ;ורבדי בזכ דחא ןחלש לעו ,ערמל םבבל םיכלמה םהינשו  זכ,אי לאינד
                      .דעומל ץק דוע יכ        
  .וצראל בשו ,השעו ;שדק תירב לע ובבלו ,לודג שוכרב וצרא בשיו  חכ,אי לאינד
      .הנורחאכו ,הנשארכ היהת אלו ;בגנב אבו ,בושי דעומל  טכ,אי לאינד
בשו  ;השעו שדוק תירב לע םעזו בשו ,האכנו םיתכ םייצ וב ואבו   ל,אי לאינד
                   .שדק תירב יבזע לע ,ןביו        
,ונתנו ,דימתה וריסהו ,זועמה שדקמה וללחו ;ודמעי ונממ ,םיערזו  אל,אי לאינד
                         .םמשמ ץוקשה        
   .ושעו וקזחי ,ויהלא יעדי םעו ;תוקלחב ףינחי ,תירב יעישרמו  בל,אי לאינד
יבשב  ,הבהלבו ברחב ולשכנו  ;םיברל וניבי  ,םע יליכשמו  גל,אי לאינד
                        .םימי--הזבבו        
     .תוקלקלחב ,םיבר םהילע וולנו ;טעמ רזע ורזעי ,םלשכהבו  דל,אי לאינד
יכ  :ץק תע דע--ןבללו ררבלו םהב ףורצל ,ולשכי םיליכשמה ןמו  הל,אי לאינד
                         .דעומל ,דוע        
רבדי ,םילא לא לעו ,לא לכ לע לדגתיו םמורתיו ,ךלמה ונצרכ השעו  ול,אי לאינד
         .התשענ הצרחנ יכ ,םעז הלכ דע חילצהו ;תואלפנ        
:ןיבי אל ,הולא לכ לעו םישנ תדמח לעו ,ןיבי אל ,ויתבא יהלא לעו  זל,אי לאינד
                      .לדגתי ,לכ לע יכ        
דבכי ,ויתבא והעדי אל רשא הולאלו ;דבכי ונכ לע ,םיזעמ הלאלו  חל,אי לאינד
               .תודמחבו--הרקי ןבאבו ףסכבו בהזב        
םלישמהו ;דובכ הברי ,ריכה רשא ,רכנ הולא םע ,םיזעמ ירצבמל השעו  טל,אי לאינד
                  .ריחמב קלחי המדאו ,םיברב        
בכרב ןופצה ךלמ וילע רעתשיו ,בגנה ךלמ ומע חגנתי ,ץק תעבו   מ,אי לאינד
        .רבעו ףטשו ,תוצראב אבו ;תובר תוינאבו ,םישרפבו        
באומו םודא  ,ודימ וטלמי הלאו ;ולשכי תוברו ,יבצה ץראב אבו  אמ,אי לאינד
                      .ןומע ינב תישארו        
       .הטילפל היהת אל ,םירצמ ץראו ;תוצראב ,ודי חלשיו  במ,אי לאינד
,םישכו םיבלו--םירצמ תודמח ,לכבו ,ףסכהו בהזה ינמכמב ,לשמו  גמ,אי לאינד
                          .וידעצמב        
םירחהלו דימשהל ,הלדג אמחב אציו ;ןופצמו חרזממ ,והלהבי תועמשו  דמ,אי לאינד
                            .םיבר        
רזוע ןיאו ,וצק דע אבו ;שדק יבצ רהל םימי ןיב ,ונדפא ילהא עטיו  המ,אי לאינד
                             .ול        
בי לאינד
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)