אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ט"י קרפ תישארב


סולקנוא אלמ ביתכ
חי תישארב
טול אריו  ;םדס רעשב בשי טולו ,ברעב המדס םיכאלמה ינש ואביו  א,טי תישארב
               .הצרא םיפא וחתשיו ,םתארקל םקיו        
,םכילגר וצחרו ונילו םכדבע תיב לא אנ ורוס ,ינדא אנ הנה רמאיו  ב,טי תישארב
      .ןילנ בוחרב יכ ,אל ורמאיו ;םככרדל םתכלהו ,םתמכשהו        
תוצמו ,התשמ םהל שעיו ;ותיב לא ואביו וילא ורסיו ,דאמ םב רצפיו  ג,טי תישארב
                         .ולכאיו הפא        
 :ןקז דעו רענמ ,תיבה לע ובסנ םדס ישנא ריעה ישנאו ,ובכשי ,םרט  ד,טי תישארב
                        .הצקמ ,םעה לכ        
;הלילה ךילא ואב רשא םישנאה היא ,ול ורמאיו טול לא וארקיו  ה,טי תישארב
                  .םתא העדנו ,ונילא םאיצוה        
           .וירחא רגס ,תלדהו ;החתפה ,טול םהלא אציו  ו,טי תישארב
                  .וערת ,יחא אנ לא :רמאיו  ז,טי תישארב
,םכילא ןהתא אנ האיצוא--שיא ועדי אל רשא ,תונב יתש יל אנ הנה  ח,טי תישארב
ןכ לע יכ ,רבד ושעת לא ,לאה םישנאל קר ;םכיניעב בוטכ ןהל ושעו        
                       .יתרק לצב ,ואב        
ךל ערנ ,התע--טופש טפשיו רוגל אב דחאה ורמאיו ,האלה שג ורמאיו  ט,טי תישארב
         .תלדה רבשל ושגיו ,דאמ טולב שיאב ורצפיו ;םהמ        
,תלדה תאו ;התיבה םהילא טול תא ואיביו ,םדי תא םישנאה וחלשיו  י,טי תישארב
                            .ורגס        
,ואליו ;לודג דעו ,ןטקמ ,םירונסב וכה ,תיבה חתפ רשא םישנאה תאו  אי,טי תישארב
                         .חתפה אצמל        
רשא לכו ,ךיתנבו ךינבו ןתח--הפ ךל ימ דע ,טול לא םישנאה ורמאיו  בי,טי תישארב
                  .םוקמה ןמ ,אצוה :ריעב ךל        
,הוהי ינפ תא םתקעצ הלדג יכ  :הזה םוקמה תא ,ונחנא םיתחשמ יכ  גי,טי תישארב
                     .התחשל הוהי ונחלשיו        
םוקמה ןמ ואצ ומוק רמאיו ,ויתנב יחקל וינתח לא רבדיו טול אציו  די,טי תישארב
    .וינתח יניעב ,קחצמכ יהיו ;ריעה תא ,הוהי תיחשמ יכ ,הזה        
תאו ךתשא תא חק םוק :רמאל טולב םיכאלמה וציאיו ,הלע רחשה ומכו  וט,טי תישארב
           .ריעה ןועב ,הפסת ןפ--תאצמנה ,ךיתנב יתש        
תלמחב ,ויתנב יתש דיבו ותשא דיבו ודיב םישנאה וקיזחיו--המהמתיו  זט,טי תישארב
            .ריעל ץוחמ ,והחניו והאציו ;וילע הוהי        
,ךירחא טיבת לא ,ךשפנ לע טלמה רמאיו ,הצוחה םתא םאיצוהכ יהיו  זי,טי תישארב
           .הפסת ןפ ,טלמה הרהה :רככה לכב דמעת לאו        
               .ינדא ,אנ לא :םהלא ,טול רמאיו  חי,טי תישארב
תויחהל ,ידמע תישע רשא ךדסח לדגתו ,ךיניעב ,ןח ךדבע אצמ אנ הנה  טי,טי תישארב
  .יתמו ,הערה ינקבדת ןפ--הרהה טלמהל לכוא אל ,יכנאו ;ישפנ תא        
אלה ,המש אנ הטלמא ;רעצמ אוהו ,המש סונל הברק תאזה ריעה אנ הנה  כ,טי תישארב
                    .ישפנ יחתו--אוה רעצמ        
,ריעה תא יכפה יתלבל ,הזה רבדל םג ךינפ יתאשנ הנה ,וילא רמאיו  אכ,טי תישארב
                          .תרבד רשא        
םש ארק ןכ לע ;המש ךאב דע רבד תושעל לכוא אל יכ ,המש טלמה רהמ  בכ,טי תישארב
                         .רעוצ ,ריעה        
              .הרעצ אב ,טולו ;ץראה לע אצי ,שמשה  גכ,טי תישארב
ןמ  ,הוהי תאמ  :שאו תירפג--הרמע לעו םדס לע ריטמה ,הוהיו  דכ,טי תישארב
                           .םימשה        
חמצו  ,םירעה יבשי לכ תאו ,רככה לכ תאו ,לאה םירעה תא ךפהיו  הכ,טי תישארב
                           .המדאה        
             .חלמ ביצנ ,יהתו ;וירחאמ ,ותשא טבתו  וכ,טי תישארב
    .הוהי ינפ תא םש דמע רשא ,םוקמה לא ,רקבב ,םהרבא םכשיו  זכ,טי תישארב
הנהו ,אריו ;רככה ץרא ,ינפ לכ לעו ,הרמעו םדס ינפ לע ,ףקשיו  חכ,טי תישארב
                .ןשבכה ,רטיקכ ,ץראה רטיק הלע        
חלשיו ;םהרבא תא ,םיהלא רכזיו ,רככה ירע תא םיהלא תחשב ,יהיו  טכ,טי תישארב
      .טול ןהב בשי רשא םירעה תא ךפהב ,הכפהה ךותמ טול תא        
;רעוצב תבשל ,ארי יכ ,ומע ויתנב יתשו ,רהב בשיו רעוצמ טול לעיו  ל,טי תישארב
                 .ויתנב יתשו אוה ,הרעמב בשיו        
,ונילע אובל ץראב ןיא שיאו ;ןקז וניבא ,הריעצה לא הריכבה רמאתו  אל,טי תישארב
                        .ץראה לכ ךרדכ        
    .ערז ,וניבאמ היחנו ;ומע הבכשנו ,ןיי וניבא תא הקשנ הכל  בל,טי תישארב
,היבא תא בכשתו הריכבה אבתו ;אוה הלילב ,ןיי ןהיבא תא ןיקשתו  גל,טי תישארב
                    .המוקבו הבכשב עדי אלו        
;יבא תא שמא יתבכש ןה ,הריעצה לא הריכבה רמאתו ,תרחממ ,יהיו  דל,טי תישארב
    .ערז ,וניבאמ היחנו ,ומע יבכש יאבו ,הלילה םג ןיי ונקשנ        
,ומע בכשתו הריעצה םקתו ;ןיי--ןהיבא תא ,אוהה הלילב םג ןיקשתו  הל,טי תישארב
                    .המקבו הבכשב עדי אלו        
                .ןהיבאמ ,טול תונב יתש ןירהתו  ול,טי תישארב
   .םויה דע ,באומ יבא אוה :באומ ומש ארקתו ,ןב הריכבה דלתו  זל,טי תישארב
,ןומע ינב יבא אוה :ימע ןב ומש ארקתו ,ןב הדלי אוה םג הריעצהו  חל,טי תישארב
                        {ס} .םויה דע        
כ תישארב
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)