אל סנונית מאגר ספרות הקודש
וט קרפ רבדמב


הרוסמ ביתכ אלמ ביתכ
די רבדמב
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

.רמימל      השמ     םע     ,'ה     לילמו   א,וט רבדמב
,ןוכינבתומ עראל ,ןולעית ירא :ןוהל רמיתו ,לארשי ינב םע לילמ   ב,וט רבדמב
                      .ןוכל ביהי ,אנאד
וא ארדנ אשרפל ,אישדוק תסכנ וא אתלע ,'ה םדוק אנברוק ןודבעתו   ג,וט רבדמב
ןמ ,'ה םדוק ,אווערב אלבקתאל דבעמל--ןוכידעומב וא ,אתבדנב
                      .אנע ןמ וא ,ירות
,ליפד ,אנורסע אתלוס ,אתחנמ--'ה םדוק ,הינברוק בירקמד בירקיו   ד,וט רבדמב
                      .אחשמ אניה תועברב
תסכנל וא אתלע  לע  דיבעת  ,אניה  תועבר  אכסנל  ארמחו   ה,וט רבדמב
                     .דח ,ארמיאל--אישדוק
תותלת ,חשמב אליפד ,ןינורסע ןירת אתלוס ,אתחנמ דיבעת ארכדל וא   ו,וט רבדמב
                            .אניה
.'ה םדוק ,אווערב אלבקתאל בירקת--אניה תותלת ,אכסנל ארמחו   ז,וט רבדמב
תסכנ וא ארדנ אשרפל ,אישדוק תסכנ וא אתלע ,ירות רב דיבעת יראו   ח,וט רבדמב
                      .'ה םדוק ,אישדוק
,חשמב ליפד ,ןינורסע אתלת אתלוס ,אתחנמ ירות רב לע בירקיו   ט,וט רבדמב
                         .אניה תוגלפ
םדוק ,אווערב לבקתמד ןברוק--אניה תוגלפ ,אכסנל בירקת ארמחו   י,וט רבדמב
                             .'ה
וא ,אירמיאב רמיאל וא ;דח ארכדל ,וא ,דח ארותל ,דיבעתי ןידכ  אי,וט רבדמב
                           .איזיעב
.ןוהניינמכ   דחל   ,ןודבעת   ןידכ--ןודבעתד   ,ןיינמכ  בי,וט רבדמב
,אווערב לבקתמד ןברוק אברקל ,ןיליא תי ,ןידכ דיבעי אביצי לכ  גי,וט רבדמב
                          .'ה םדוק
ןברוק דיבעיו ,ןוכירדל ,ןוכיניבד וא ארויג ןוכמיע רייגתי יראו  די,וט רבדמב
       .דיבעי ןכ ,ןודבעתד אמכ--'ה םדוק ,אווערב לבקתמד
,ןוכירדל םלע םייק :ןורייגתיד אירויגלו ןוכל דח אמייק ,אלהק  וט,וט רבדמב
                 .'ה םדוק יהי ארויג ןוכתווכ
.ןוכמיע ןורייגתיד ,אירויגלו ,ןוכל יהי ,דח אנידו אדח אתיירוא  זט,וט רבדמב
                             {פ}

.רמימל     השמ     םע     ,'ה      לילמו  זי,וט רבדמב
ליעמ אנאד ,אעראל ,ןוכלעימב :ןוהל רמיתו ,לארשי ינב םע לילמ  חי,וט רבדמב
                        .ןמתל ,ןוכתי
.'ה םדוק ,אתושרפא ןושרפת--אעראד אמחלמ  ןוכלכימב  ,יהיו  טי,וט רבדמב
,ארדיא ןמ ןישרפמד אמכ :אתושרפא ןושרפת ,אתלח--ןוכתווצא ,שיר   כ,וט רבדמב
                       .התי ןושרפת ןכ
{ס}  .ןוכירדל--אתושרפא ,'ה םדוק ןונתית ,ןוכתווצא ,שירמ  אכ,וט רבדמב

םע ,'ה לילמד :ןיליאה אידוקיפ לכ תי ,ןודבעת אלו--ןולתשת יראו  בכ,וט רבדמב
                            .השמ
,'ה דיקפד אמוי ןמ  :השמד אדיב ,ןוכל 'ה דיקפד לכ תי  גכ,וט רבדמב
                      .ןוכירדל--האלהלו
רב רות אתשנכ לכ ןודבעיו ,ולשל תדיבעתא אתשנכ יניעמ םא ,יהיו  דכ,וט רבדמב
;יזחדכ היכסנו היתחנמו ,'ה םדוק אווערב אלבקתאל אתלעל דח ירות
                 .אתאטחל ,דח ןיזיע רב ריפצו
אתולש ירא :ןוהל קיבתשיו--לארשי ינבד אתשנכ לכ לע ,אנהכ רפכיו  הכ,וט רבדמב
םדוק ןוהתבוחו 'ה םדוק אנברוק ןוהנברוק תי ואיתיא ןוניאו--איה
                       .ןוהתולש לע ,'ה
:ןוהיניב ןורייגתיד ,אירויגלו ,לארשי ינבד אתשנכ לכל ,קיבתשיו  וכ,וט רבדמב
                  {ס} .אתולשב ,אמע לכל ירא

.אתאטחל ,התש תב אזיע בירקיו--ולשב בוחי ,דח  שנא  םאו  זכ,וט רבדמב
ארפכל  :'ה םדוק--ולשב היבחמב ילתשאד שנא לע ,אנהכ רפכיו  חכ,וט רבדמב
                     .היל קיבתשיו ,יהולע
אדח אתיירוא--ןוהיניב ןורייגתיד אירויגלו ,לארשי ינבב אביצי  טכ,וט רבדמב
                   .ולשב דיבעידל ,ןוכל יהת
אוה ,'ה םדוק--אירויג ןמו איביצי ןמ ,ילג שירב דיבעיד שנאו   ל,וט רבדמב
             .הימע וגמ ,אוהה אשנא יציתשיו ;זיגרמ
אשנא יציתשי האציתשא ;ינשא יהודוקיפ תיו ,רסב 'הד אמגתפ לע ירא  אל,וט רבדמב
                    {פ} .היב היבוח ,אוהה

אמויב--ןיעא ביבגמ דכ ארבוג ,וחכשאו ;ארבדמב ,לארשי ינב ווהו  בל,וט רבדמב
                           .אתבשד
תוולו ,השמ תוול--ןיעא ביבגמ דכ היתי וחכשאד ,היתי ובירקו  גל,וט רבדמב
                   .אתשנכ לכ ,תוולו ,ןורהא
.היל ןודבעיד אמ ,ןוהל שרפתא אל ירא :ארטמ תיבב ,היתי ורסאו  דל,וט רבדמב
                             {ס}

לכ אינבאב היתי ומוגר ;ארבוג ליטקתי אלטקתא ,השמל 'ה רמאו  הל,וט רבדמב
                    .אתירשמל ארבמ ,אתשנכ
,אינבאב היתי ומגרו ,אתירשמל ארבמל ,אתשנכ לכ היתי וקיפאו  ול,וט רבדמב
              {פ} .השמ תי ,'ה דיקפד אמכ :תימו

.רמימל       השמל       ,'ה        רמאו  זל,וט רבדמב
יפנכ לע ןידפסורכ ןוהל ןודבעיו ,ןוהל רמיתו ,לארשי ינב םע לילמ  חל,וט רבדמב
   .אתליכתד אטוח ,אפנכ דפסורכ לע ןונתייו ;ןוהירדל ,ןוהתוסכ
אידוקיפ לכ תי ןורכדתו היתי ןוזחתו ,ןידפסורכל ,ןוכל ןוהיו  טל,וט רבדמב
וזיח רתבו ,ןוכביל רוהרה רתב ןועטת אלו ;ןוהתי ןודבעתו ,'הד
                .ןוהירתב ,ןעט ןותאד ,ןוכיניע
םדוק ,ןישידק ןוהתו ;יידוקיפ לכ תי ןודבעתו ,ןורכדתד לידב   מ,וט רבדמב
                           .ןוכהלא
,ןוכל יוהמל ,םיירצמד אעראמ ןוכתי תיקיפאד ,ןוכהלא 'ה אנא  אמ,וט רבדמב
                 {פ} .ןוכהלא 'ה ,אנא :הלאל
זט רבדמב
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)