תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> בבא מציעא

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת בבא מציעא פרק ו

דף כה, א פרק ו הלכה א משנה  השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומות שכר את החמר ואת הקדר להביא לו פרייא פרין וחלילין לכלה או למת פועלין לעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר שהוא אבד וחזרו בהן מקום שאין אדם שוכר עליהן או מטען:

דף כה, א פרק ו הלכה א גמרא  הטעו זה את זה מהו.  איתי אתון עבדין עמי.  היך אתון עבדין מן חמש רבן.  ואשכחון עבדין מן עשר רבן למלאכה אתון עבדין עמי היך אתון עבדין מן עשרה יומין ואשכחון עבדין מן חמשה יומין.  הטען בעל הבי' מהו איתיי אתון עבדין עם חביריכון.  היך הינון עבדין מעשר רבן ואשכחן עבדין מחמש רבן למלאכה.  אתיי אתון עבדין עם חביריכון היך הינוך עבדין מחמשה יומין ואשכחון עבדון מעשרה יומין.  במה דברים אמורים שלא הלכו החמרים אבל הלכו ולא מצאו תבואה.  פועלין לנכש ומצאו שדהו זלחה נותן להן שכר הליכה וחזירה.  ולא דומה הבא טעון לבא ריקן.  עושה מלאכה ליושב ובטל.  היושב בצל ליושב בחמה.  ר' חייה רובה אגר חמרין למיתא ליה כיתן הלכו ומצאוה לחה.  אמר לון רב פוק והב לון אגרן משלם ואמר להון לא דאנא חייב מיתן לכון אגריכן אלא אנא חייה מתרית לכון במה דברים אמורים שלא התחילו אבל אם קבל ממנו שדה לקצור בשני סלעים קצר חצייה והניח חצייה.  בגד לארוג בשני סלעים ארג חציו והניח חציו שמין לו.  כיצד שמין לו מה שעשה אם היה מה שעשה יפה ששה דינרין נותן לו סלע או יגמור מלאכתו.  ואם סלע נותן לו סלע.  ר' דוסא אומר שמין מה שעתיד ליעשות אם היה מה שעתיד ליעשות יפה שלשה דינרין נותן לו שקל

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך