תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> בבא מציעא

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת בבא מציעא פרק ה

דף יט, א פרק ה הלכה א גמרא  כתיב את כספך אל תתן לו בנשך אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל.  נשך באוכל וריבית בכסף מניין תלמוד לומר אל תקח מאתו נשך ותרבית.  הקיש נשך לתרבית ותרבית לנשך.  מה נשך כסף אף תרבית כסף.  מה תרבית אוכל אף נשך אוכל.  לקח ממנו חטים.  א"ר בא בר כהנא השער שהוא יפה לעולם פחות מיכן ווי לזבונא יותר מיכן ווי למזבנה.  אמר לו תן לי חיטיי שאני מוכרן.  במה קנה.  רב נחמן בר יעקב סבר מימר חייב להעמיד לחבירו.  המלוה את חבירו.  חד בר נש אשאל לחבריה דינרין אשרוניה גו ביתיה.  א"ל הב לי אגר ביתי.  א"ל הב לי דינריי.  אתא עובד' קומי רבי בא בר מינא.  א"ל וקים ליה מה דהוה חמי מישרי.  תני יש דברים שהן רבית ומותרין.  כיצד לוקח אדם שטרות חברו בפחות ומלוותו של חבירי בפחות ואינו חושש משום רבית.  ויש דברים שאינן רבית ואסורין משום הערמית רבית.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך