תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> בבא קמא

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת בבא קמא פרק א

דף ו, ב פרק א הלכה ג משנה  שום כסף שוה כסף בפני בית דין ועל פי עדים בני חורין ובני ברית והנשים בכלל הנזק והניזק והמזיק בתשלומין:

דף ו, ב פרק א הלכה ג גמרא  אין אומרים תצא פרה בטלית אלא שמין את הנכסין בבית דין.  שוה כסף מלמד שאין בית דין שמין אלא נכסים שיש להם אחריות ואם תפש הניזק במטלטלין שמין לו מהן.  בפני בית דין מלמד שאין שמין לו אלא בפני בית דין.  על פי עדים שאין שמין אלא על פי עדים.  בני חורין ובני ברית יצאו עכו"ם ועבדים ופסולי עדות.  ונשים בכלל הנזק לפי שלא תפש הכתוב אלא את האיש צריך לרבות את האשה.  תני רבי ישמעאל ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם:  והניזק והמזיק בתשלומין.  משלמין חצי נזק.  מיכן שמחצין את הנזק מיכן שזה מפסיד חצי נזק וזה מפסיד חצי נזק:

דף ו, ב פרק א הלכה ד משנה  חמשה תמין וחמשה מועדין הבהמה אינה מועדת לא ליגח לא ליגוף לא לישוך ולא לרבוץ ולא לבעוט.  השן מועדות לוכל את הראוי לה הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם:

דף ו, ב פרק א הלכה ד גמרא  אמר רבי יוחנן דרבי טרפון היא.  ברשות הניזק רבי טרפון אומר נזק שלם וחכמים אומרים חצי נזק:

דף ו, ב פרק א הלכה ה משנה  הזאב והארי הדוב והנמר והברדלי' והנחש הרי אלו מועדין ר' אליעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין.  והנחש מועד לעולם מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו.  והמועד משלם נזק שלם מן העלייה:

דף ו, ב פרק א הלכה ה גמרא  תני רבי מאיר אומר אף הצבוע.  א"ר יוסי בי ר' אבין לא א"ר מאיר אלא בצבוע זכר שיש לו שעה שהוא קשה כארי:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך