תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ח

דף לט, ב פרק ח הלכה י משנה  אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמה מצוה אבל במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה:

דף לט, ב פרק ח הלכה י גמרא  כתיב והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם.  אין לי אלא בראש העם.  בסוף העם מניין תלמוד לומר פקדו ופקדו.  עד כדון כרבי עקיבה כרבי ישמעאל.  רבי ישמעאל כר' מאיר דר' מאיר צווח לסופיה דחבל' רישיה.  אמר ר' מאיר כתיב (קוהלת ב) החכם עיניו בראשו.  הכסיל במה ברגליו.  אמר רבי אבא מרי החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו.  (בראשית מט) גד גדוד יגודנו.  גייסא אתי מגייסתיה והוא מגייס ליה.  כיני מתניתא שתחילת נפילה ניסה.  אמר ר' יוחנן משמעות ביניהון.  ר' יהודה היה קורא למלחמת הרשות מלחמת מצוה אבל במלחמת חובה הכל יוצא אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה.  אמר רב חסדא מחלוקת ביניהון.  רבנין אמרין מלחמת מצוה זו מלחמת דוד מלחמ' חובה זו מלחמת יהושע.  רבי יהודה היה קורא מלחמת רשות כגון אנן דאזלין עליהון.  מלחמת חובה כגון דאתיין אינון עלינן.  כתיב (מלכים א טז) והמלך אסא השמיע את כל יהוד' אין נקי.  מהו אין נקי.  ר' סימון ורבנין רבי סימון אין נקי לביתו שעה אחת ורבנין אמרין לית רבי בריבי:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך