תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> נדרים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת נדרים פרק יא

דף לז, ב פרק יא הלכה ב גמרא  הניית פלוני עלי יפר.  והתנינן קונם פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר פתר לה כרבי יוסי וחלוקים עליו דתנינן תמן אם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר.  אמר רבי יוסי דו מקיף ליה.  דו יב ליה.  אמר רבי מנא דו יב ליה מקמה טבא:

דף לז, ב פרק יא הלכה ג משנה  קונם שאיני נהנית לבריות אינו יכול להפר ויכולה היא ליהנות בלקט ובשכחה ובפיאה קונם כהנים ולוים נהנין ליה יטלו על כורחו כהנים אילו ולוים אילו נהנין לי יטלו אחרים:

דף לז, ב פרק יא הלכה ג גמרא  א"ר יוחנן כיני מתניתא ויכולה היא ליהנות בלקט בשכחה ובפיאה.  תני ובמעשר עני.  לית כאן מעשה עני.  מעשר עני ניתן בזכייה ואילו בעזיבה.  ר' יוסי בן חנינא אמר אדם נותן מעשרותיו בטובת הנייה.  ור' יוחנן אמר אין אדם נותן מעשרותיו בטובת הנייה.  מאי טעמא דר' יוסי בן חנינה (במדבר ה) ואיש את קדשיו לו יהיה ורבי יוחנן אמר לו יהיה יתנם לכל מי שירצה.  מתניתא פליגא על רבי יוסי בי ר' חנינה קונם כהנים ולויים נהנים לי יטלו על כרחו.  פתר לה באומר אי איפשי ליתן מתנה כל עיקר.  תדע שהוא כן דתנינן כהנים אילו לויים אילו נהנים לי יטלו אחרים.  מתניתא פליגא על רבי יוחנן אומר הוא לישראל הא לך סלע זה ותן בכור זה לבן בתי כהן.  פתר לה ברוצה ליתנו לשנים ובן בתו אחד מהן.  אמר לו הא לך סלע ותן כולו לבן בתי כהן.  בעון קומי ר' זעורא כהן לישראל רבי אוסר.  מה רבי יוסי אמר לא אגיבון.  ר' חזקיה בשם רבי אחא אמר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך