תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> נדרים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת נדרים פרק ה

דף יז, ב פרק ה הלכה א גמרא  והא תנינן תמן לוקח ביתר ומוכר בפחות מה אמר בה רבי אליעזר בן יעקב.  והא דתנינן תמן לא ישאילנו ולא ישאל ממנו מה אמר בה רבי אליעזר בן יעקב.  והא דתנינן תמן לא ימכור ולא יקח ממנו.  והא דאמר רבי שמעון בן יקים שלא ישהא.  שניהן אסורים מלהעמיד ריחים ותנור ומלגדל תרנגולים.  נצרכה לר' אליעזר בן יעקב דו מתניתא השותפין שנדרו הנייה זה מזה.  מפני שנדרו הנייה זה מזה.  האם אם לא נדרו הנייה זה מזה סתמן כמוותרין אילו לאילו תמן תנינן אילו דברים שיש להן חזקה כו'.  אמר רבי ירמיה נהגו השותפין להיות כמוותרין זה את זה בדברים הללו.  אמר ר' אלעזר המגדל תרנגולין בחצר שאינה שלו הרי זו חזקה.  אמר רבי יוסי ויאות מה נפשך אם יש לו רשות לגדל הרי גידל.  אם אין לו רשות לגדל הרי החזיק.  רבי יוחנן בשם רבי בניה בכל השותפין מעכבין זה על זה בחצר חוץ מן הכביסה מפני כבוד בנות ישראל.  אמר ר' מתנייה הדא דאת אמר מקום שהנשים מכבסות.  אבל מקום שהאנשים מכבסין לא בדא.  ודא דאת אמר חוץ מן הכביסה בחצר.  בכל החצר.  ברם בד' אמות דחבריה לא מצי מימחי בידיה אם היה המקום משופע אפילו בארבע אמות דחבריה מימחי הוא בידיה דו אמר ליה את שפך והוא אתי לגבי.  תני מקום התנור מקום הכיריים אין להן חזקה.  על גביהן אפילו כל שהוא יש להן חזקה.  א"ר זעירה ובלבד קירוי שמועיל לתנור.  רבי יוחנן בשם ר' ינאי השותפין קונין זה מזה בחצר וחייבין זה בניזקי זה.  א"ר בון בר כהנא באומר צבור ואקנה.  אבל אם צבורין לא קנה עד שיטלטל.  בתוך שלי אני נכנס ולא בתוך שלך

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך