תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> נדרים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת נדרים פרק ב

דף ה, ב פרק ב הלכה א גמרא  ניכסי אחרים עליו לא.  האומר לאשתו הרי את עלי כאימא.  ביאתך עלי כביאת אימא.  כבשר אימא לא אמר כלום.  אמר הככר הזה עלי כביאת אימא מהו.  נישמעינה מן הדא האומר לאשתו קונם איני משמשיך.  רב אמר אסור.  ושמואל אמר מותר.  מה מקיים שמואל בלא יחל דברו כאילו בל יחל דברו.  רב כדעתיה תניי דבית רב פליג מניין לנדרים שהן מותרין לך מן השמים ובני אדם נוהגין בהן באיסור כדי שלא תהא נודר ומבטל ת"ל (במדבר ל) לא יחל דברו.  שלא יעשו דבריו חולין.  שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו וישן מיד.  שבועה שלא אוכל ג' ימים ממתינים אותו עד שיאכל ומלקין אותו:

דף ה, ב פרק ב הלכה ב משנה  קרבן לא אוכל לך וקרבן שאוכל לך לא קרבן לא אוכל לך מותר שבועה לא אוכל לך שבועה שאוכל לך לא שבועה לא אוכל לך אסור זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרי' מבשבועו' כיצד אמר קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפילין שאיני נותן בנדרים אסור ובשבועת מותר שאין נשבעין לעבור על המצות:

דף ה, ב פרק ב הלכה ב גמרא  ולמה לא תנינן שבועה שלא אוכל לך מותר.  אלא בגין דתנינן חומר בשבועות מבנדרים.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך