תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק טו

דף עז, ב פרק טו הלכה א גמרא  ואמר מאן דנישאת נישאת מאן דלא נישאת לא נישאת.  רבי אייבו בר נגרי בשעת מלחמה הוות.  הדא אמרה שעד אחד נאמן בשעת מלחמה.  מה בין שלום לעולם לבין מלחמה לעולם.  מלחמה בעולם סבורה בו שמת ולא מת.  עד כדון כשהיתה מלחמה בצפון ובאת מן הצפון בדרום ובאת מן הדרום.  היתה מלחמה בצפון ובאת מן הדרום והיא אומרת מן הצפון באתי ואני אומר מן הדרום באת והיא אומרת מן הצפון באתי סבורה להתיר את עצמה.  היא אמרה על מיטתו מת ואני אומר למלחמה הלך.  היא אומרת על מיטתו מת סבורה להתיר את עצמה.  אי זו היא קטטה.  רבי בא בשם רב חייה בר אשי לא קידשתני ולא גרשתני ולא הייתי אשתך מימיי אין זה קטטה.  קידשתני וגירשתני אלא שלא נתתה לי כתובתי הרי זה קטטה.  אמרה רבי בא קומי ר' חייה בר אבא אמר ליה לוי בני אלא אפילו היא תובעת בודאי להתגרש.  רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אלא אם כן באה בוכה ובגדיה קרועים.  מתיבין לרבי יהודה הגע עצמך שהיתה אחת בוכה ואחת שאינה בוכה לזו את אוסר ולזו את מתיר.  התיב ר' חנניה חברון דרבנין הגע עצמך שיצא בנה למדינת הים ומת שם אני אומר שמא היא מזכרת ובוכה:

דף עז, ב פרק טו הלכה ב משנה  בית הלל אומרים לא שמענו אלא בבואה מן הקציר בלבד אמרו להן בית שמאי אחד הבאה מן הקציר ואחד הבאה מן הזיתים ואחד הבאה ממדינת הים לא דיברו בקציר אלא בהווה חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

דף עז, ב פרק טו הלכה ב גמרא  אמרו להן בית שמאי והלא כל השנה כולה קציר הא כאי זה צד יצא קציר שעורים ונכנס קציר חטים יצא קציר ונכנס בציר יצא בציר ונכנס מסיק.  נמצאת כל השנה כולה קציר.  וקיימו את דבריהן.  ולמה קציר אמר ר' מנא דאונסה שכיח שאין החמה קופחת על ראשו של אדם אלא בשעת הקציר הדא היא דכתיב (מלכים ב ד) ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים ויאמר אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער שאהו אל אמו.  וישאהו ויביאהו אל אמו וישב על ברכיה עד הצהרים וימת.  ורבנן אמרי דריחשא שכיח.  אמר רבי יוסי בי רבי בון (תהילים קח) סכותה לראשי ביום נשק.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך